ZSSK vytvorí v SOŠ dopravnej Martin-Priekopa moderné vzdelávacie centrum

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Výsledkom spolupráce Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) so Žilinskou župou a SOŠ dopravnou Martin-Priekopa je špičkové vzdelávacie centrum.

Špičkové firemné centrum, ktoré podporí odbornosť súčasných zamestnancov a vyškolí potenciálnu novú pracovnú silu. Taký bude reálny výsledok vzájomnej spolupráce Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) so Žilinským samosprávnym krajom a Strednou odbornou školou dopravnou Martin-Priekopa, ktoré v piatok 22. 2. 2019 podpísali Zmluvu o nájme nehnuteľného majetku.

Signatármi zmluvy boli predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, riaditeľka Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa Jarmila Matejčíková. predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky a informatiky ZSSK Patrik Horný.

„Naším cieľom je vybudovať špičkové firemné školiace stredisko vybavené modernými technológiami a účelnými zariadeniami, ktoré prinesie progres zamestnancom ZSSK a súčasne podporí výchovu a vzdelávanie žiakov v oblasti železničnej koľajovej dopravy. Zmenou prístupu k odbornému vzdelávaniu svojich zamestnancov chceme zvýšiť záujem technicky zdatnej mládeže o povolania rušňovodič, mechanik či elektromechanik, po ktorých je v našej spoločnosti permanentný dopyt,“ zdôrazňuje Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Stredisko bude vybavené modernými technológiami, ako sú interaktívne dotykové tabule, cvičné zariadenia pre výdaj cestovných dokladov, 2D a 3D vizualizácie prepojené na e-learningové vzdelávanie či simulátory rušňa a vozňa.

„Vybudovanie vlastného vzdelávacieho strediska otvára priestor na získanie certifikátov a poverení pre edukáciu zamestnancov vlastnými lektorskými zdrojmi. Táto zmena prinesie úsporu prostriedkov vynaložených na vzdelávanie u externých dodávateľov a súčasne nám umožní flexibilnejší prístup v organizovaní a zacielení vzdelávacích aktivít,“ dopĺňa Patrik Horný, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky a informatiky ZSSK.

Projekt súčasne umožní osobnejší prístup k zamestnancom

Novoprijatým pracovníkom by mal zasa priniesť individuálnu odbornú prípravu a rýchlejšie zaradenie sa do prevádzkovej praxe. ZSSK očakáva, že prví zamestnanci by sa mohli v stredisku školiť v horizonte jedného roka. Pri nábore žiakov do duálneho systému vzdelávania pre školský rok 2019/2020 by úspešní absolventi mali do hlavného pracovného pomeru v ZSSK nastúpiť v roku 2024.

Príležitosť absolvovať odbornú prípravu v školiacom stredisku ZSSK však majú aj súčasní študenti tretích ročníkov stredných škôl, ktorí môžu v roku 2020/2021 vstúpiť do systému duál 18+ a po absolvovaní jednoročného alebo dvojročného štúdia sa môžu stať našimi zamestnancami. Zároveň ZSSK v súčasnosti podporuje odborný rast a pripravuje na výkon povolania študentov – našich budúcich kolegov – aj bez zaradenia do duálneho vzdelávania.

Zmluvný vzťah je dohodnutý na 20 rokov. ZSSK musí začať využívať predmet nájmu na vzdelávanie zamestnancov najneskôr do jedného roka od nadobudnutia účinnosti zmluvy a do desiatich rokov zrekonštruovať budovu, v ktorej firemné stredisko vznikne. Na tú budú vynaložené finančné prostriedky v hodnote minimálne 550-tisíc € s DPH.

Zmluve predchádzal podpis Memoranda o spolupráci v rozvoji a podpory odborného vzdelávania v oblasti železničnej osobnej dopravy v januári 2018. Následne sa v decembri 2018 národný dopravca zapojil do Národného projektu – duálne vzdelávanie a zvýšenie aktivity OVP.

Prvou školou zapojenou do spolupráce so ZSSK v systéme duálneho vzdelávania je Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa.

Žiaci základných škôl sa od školského roku 2019/2020 budú môcť v systéme duálneho vzdelávania pripravovať v študijnom odbore mechanik-elektromechanik práve na profesie rušňovodič, mechanik a elektromechanik. Na duálne vzdelávanie sa možno prihlásiť prostredníctvom e-mailovej adresy dual@slovakrail.sk.

Komentáre