ŽSK dofinancuje 34 neštátnych školských zariadení sumou 280.000 eur

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) použije na dofinancovanie 34 neštátnych školských zariadení 280.000 eur, ktoré schválili poslanci zastupiteľstva ŽSK v rozpočte na rok 2018. Na tlačovej konferencii o tom v stredu v Žiline informovala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Doplnila, že pôjde o navýšenie normatívu pre základné umelecké školy, školské jedálne, internáty, centrá voľného času a jazykové školy. „ŽSK celkovo prispieva na školské zariadenia sumou 7,7 milióna eur ročne. Z toho ide 5,4 milióna eur na zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a 2,3 milióna eur na neštátne zariadenia. Takže budem rada, že prestaneme deti deliť na naše a vaše, ale naozaj pôjde o rozvoj aktivít pre deti, ktoré žijú v ŽSK,“ povedala Jurinová.

Vysvetlila, že podľa donedávna platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) dostávali cirkevné a súkromné školské zariadenia 88 percent z normatívu na dieťa od štátu. „Novým znením VZN zvyšujeme platby za tieto služby o 12 percent a dorovnávame ich do 100 percent. Odstraňujeme tak diskrimináciu medzi zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK a cirkevnými a súkromnými zariadeniami,“ zdôraznila predsedníčka ŽSK.

Zrovnoprávnenie normatívov víta aj riaditeľka súkromného centra voľného času (CVČ) v Martine Helena Ristvejová. „Ponúkame rovnakú službu ako verejné CVČ, preto nevidíme dôvod, aby normatívy boli rozdielne. V praxi to znamená, že budeme môcť nakúpiť materiál na krúžky, čím sa zatraktívnia. Napríklad aj na krúžky v oblasti robotiky, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu, ale sú veľmi náročné na materiálno-technické zabezpečenie,“ podotkla Ristvejová.

Podľa riaditeľky Diecézneho školského úradu Žilinskej diecézy Miriam Janegovej je diecéza zriaďovateľom školských internátov, CVČ a školských jedální, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stredných škôl. „Dofinancovanie prostriedkov pre tieto zariadenia zabezpečí ich normálny chod a existenciu. Veľmi sa tešíme, že naši riaditelia nebudú stále v strese, ako udržať zariadenia v chode. Ďalším prínosom je, že riaditelia sa budú môcť viac venovať skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj služieb, ktoré ponúkajú,“ dodala Janegová.

ZDROJ: TASR

Komentáre