V meste Martin začala oficiálna zimná údržba

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V stredu 29. novembra 2017 o 18:00 h v Martine oficiálne začína zimná údržba na obdobie 2017/2018. Vykonávať ju aj tento rok bude spoločnosť Brantner Fatra s. r. o. na základe vopred schváleného plánu. Obyvatelia mesta aj naďalej môžu problémy nahlasovať aj na bezplatnej infolinke.

Na pokyn náčelníka operačného štábu zimnej údržby, prednostky Mestského úradu Martin Kataríny Katinovej, bude v stredu 29. novembra 2017 o 18:00 h oficiálne vyhlásený  I. stupeň zimnej údržby mestských komunikácií mesta Martin na zimné obdobie 2017/2018. O odstraňovanie problémov v súvislosti s prichádzajúcou zimou sa bude starať tak ako v minulých rokoch spoločnosť Brantner Fatra s. r. o.. Realizácia zimnej údržby je stanovená Operačným plánom zimnej údržby mestských komunikácií na zimné obdobie 2017/2018, ktorý na svojom októbrovom zasadnutí schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Martin.  Samotná 24-hodinová údržba komunikácií v meste trvá spravidla do marca nasledujúceho roka v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok a dlhodobej predpovede počasia.

V meste Martin začala oficiálna zimná údržba

Rozdelenie komunikácií

Mesto nezabezpečuje údržbu všetkých komunikácií, keďže ich všetky nemá v správe. Vlastníkom hlavných ťahov prechádzajúcich cez mesto akými sú ulice Hviezdoslava, Mudroňova či Jilemnického je štát a ich zjazdnosť zabezpečuje Slovenská správa ciest. Vozovky a komunikácie, ktoré udržiava mesto Martin, sú rozdelené do štyroch kategórií a to podľa významu komunikácií, intenzity dopravy, členitosti a nebezpečnosti komunikácií. Prednostne mesto udržiava cesty 1. kategórie, čo sú autobusové trasy MHD, chodníky, schody a križovatky. Cesty 2. kategórie slúžia na zásobovanie a poskytovanie služieb a komunikácie v kopcovitom teréne, v 3. kategórií sú prístupové a obslužné komunikácie priemyselných závodov a do poslednej kategórie patria vnútroblokové komunikácie vrátane parkovísk. V prípade trvalého sneženia sa údržba komunikácií 2. kategórie začína až po úplnom zabezpečení zjazdnosti ciest 1. kategórie a rovnako sa postupuje pri všetkých kategóriách. Podrobný plán zimnej údržby spolu s kategorizáciou konkrétnych ulíc je k dispozícii na webovej stránke mesta Martin.

Samozrejme, aj v roku 2017 platí, že v prípade pripomienok a požiadaviek na zimnú údržba sa Martinčania môžu obrátiť na vedúceho zimnej údržby telefonicky na tel. čísle 043/4211333 alebo e-mailom na fatra@brantner.com.  

 Povinnosti obyvateľov mesta 

So zimnou údržbou sú spojené aj povinnosti pre obyvateľov mesta Martin. V zmysle platnej legislatívy vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v zastavanom území a hraničia s miestnou komunikáciou sú povinní postarať sa o schodnosť chodníkov. Ďalším problémom spojeným s výkonom zimnej údržby je parkovanie áut na chodníkoch pred rodinnými domami počas zimného obdobia, tento fakt totiž do veľkej miery komplikuje prejazd odhŕňacích vozidiel a samotný výkon zimnej údržby, čím môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, či poškodeniu majetku. Kontrolu dodržiavania týchto ustanovení zabezpečuje mestská polícia.

ZDROJ: Mgr. Zuzana Kalmanová, hovorkyňa mesta Martin

Komentáre