Žilinský samosprávny kraj zavádza participatívny rozpočet

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) uverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci participatívneho rozpočtu. Participatívny rozpočet je nástrojom, ktorý do procesu rozhodovania o pridelení dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja aktívne zapája prostredníctvom verejného hlasovania verejnosť – práve verejnosť vyberie víťazné projekty hlasovaním.

Do výzvy sa môžu zapojiť právnické osoby (iné ako obec) so sídlom na území kraja, čiže neziskové organizácie, nadácie. Alebo fyzické osoby s trvalým pobytom na území Žilinského kraja, ak spĺňajú všetky podmienky na udelenie dotácie.

Cieľom programu je hospodársky a sociálny rozvoj v súlade s programovými cieľmi ŽSK. Podporovať rast atraktívnosti regiónov s dôrazom na rešpektovanie a rozvíjanie špecifických čŕt daných území kraja. Cieľom programu je takisto hľadať riešenia potrieb komunít v oblasti kvality prostredia, budovania vzťahu ku krajine, prírode a životnému prostrediu a vytváranie podmienok na zapájanie verejnosti do rozhodovacieho procesu. Do zoznamu podporovaných činností patria obnova, výsadba alejí, obnova či revitalizácia studienok, prameňov, či zlepšovanie povedomia o krajine, jej ochrane a obnove prostredníctvom zážitkových aktivít.

Finančný obnos, ktorý ŽSK rozdelí medzi víťazné projekty činí 140 000,- eur. Výška jednej dotácie je vymeraná na sumu 3100,. eur. Pre okres Martin je vyčlenených 19 600,- eur.
Čas na podanie žiadostí je do 13. Mája 2019. Preto ak máš nápad ako zlepšiť svoje okolie, neváhaj a podaj si žiadosť. Viac informácií nájdeš na stránke projektovej výzvy.

http://www.zilinskazupa.sk/granty/vyzva-c-4-2019-participativny-rozpocet.html

ZDROJ: Maroš Chmúrny

Komentáre