Žilinská župa prerozdelí na dotáciách takmer pol milióna EUR

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy
S rokom 2019 prišli aj nové výzvy. Úspešným žiadateľom prerozdelí Žilinská župa na dotáciách takmer 500-tisíc EUR. Novinkou je participatívny rozpočet, po prvý krát bude do rozhodovania o financiách zapojená aj verejnosť.

Poslanci Žilinského samosprávneho kraja schválili na pondelkovom zastupiteľstve finančné prostriedky na dotačné programy v celkovej výške 480-tisíc EUR.

Individuálne dotácie udeľované predsedníčkou ŽSK boli schválené v objeme 29 080 EUR, participatívny rozpočet zameraný na podporu komunitných potrieb v regióne vo výške 140 000 EUR a dotácie pre regióny vo výške 310 920 EUR.

Po prvý krát budú môcť o projektoch rozhodovať aj obyvatelia Žilinského kraja verejným hlasovaním

Výzva k participatívnemu rozpočtu bude predmetom marcového zastupiteľstva a predpokladá sa, že prví žiadatelia sa budú môcť prihlasovať už v apríli. Výzvy pre regióny schválilo župné zastupiteľstvo pondelkovým hlasovaním. Sumou do 3 000 EUR podporí župa aktivity v oblastiach Aktívny človek – aktívna spoločnosť a Kultúra a až dvojnásobok sumy môžu získať úspešní žiadatelia v oblasti Verejný priestor – verejná infraštruktúra.

Žilinská župa chce pomocou dotácii zmenšiť regionálne rozdiely a zlepšiť život obyvateľov

,,Našim záujmom je spravodlivo prerozdeliť prostriedky v rámci celého kraja a dať šancu každému. Oproti predchádzajúcemu roku sme zvýšili výšku celkovej dotácie a rozšírili okruh činností, ktoré sa môžu zapojiť,“ uviedla žilinská županka Erika Jurinová.

Predmetom žiadostí môže byť ochrana kultúrneho dedičstva, vzdelávanie, zveľadenie verejného priestranstva, ale i rozvoj športovísk, podpora zdravého životného štýlu a novinkou je aj podpora aktivít súvisiacich s popularizáciou vedy a technických odborov medzi žiakmi základných a stredných škôl ako i mládežnícka politika v kraji, či neformálne vzdelávanie mladých.

Spolu s výzvou schválili poslanci aj zjednodušenie podmienok pre prijímateľov. Namiesto niektorých potvrdení (napr. o nedoplatkoch na daňovom úrade) bude po novom stačiť len čestné prehlásenie a vyúčtovanie sa predĺžilo zo 7 na 15 dní.

Výzvy budú oficiálne vyhlásené v piatok 1. februára 2019. Žiadatelia budú mať dva mesiace na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie (uzávierka žiadostí je 31.03.2019).

Kto môže požiadať o dotácie:
1. Obec nachádzajúca sa na území Žilinského samosprávneho kraja;
2. Iná právnická osoba (podnik, organizácia, nadácia…), ktorá má sídlo na území ŽSK, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území ŽSK, alebo poskytuje služby obyvateľom ŽSK;
3. Fyzická osoba – podnikateľ, ktorý má trvalý pobyt na území ŽSK, alebo ktorý pôsobí, vykonáva činnosť na území ŽSK, alebo poskytuje služby obyvateľom ŽSK.

Všetky informácie o výzvach budú zverejnené začiatkom februára na webovej stránke Žilinskej župy: http://www.zilinskazupa.sk/sk/dokumenty-oznamy/granty-dotacie/

ZDROJ: TS ŽSK

Komentáre