Zelená pre ihrisko na Podháji – príď medzi nás

Najnovšie správy, Správy z regiónu, Všetky správy

Úspešný projekt s názvom „ Zelená pre ihrisko na Podháji – príď medzi nás “ bol podporený v rámci grantového programu s názvom „ Obce bližšie k Vám 2017“.

Oblasť podpory: Ochrana prírodného prostredia obce/ mestá a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón.

Už v poradí V. ročník tohto programu bol vyhlásený Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Grant bol schválený v plnej požadovanej výške 4.900,- EUR. Spolufinancovanie zo strany mesta predstavuje 1.366,- EUR.

Hlavným zámerom projektu je zrealizovať čiastočnú úpravu detského ihriska na ul. Tulskej v mestskej časti Martin – Podháj. Otvoríme tiež dvere našej verejnosti, ktorá sa bude môcť zapojiť do jednotlivých aktivít dobrovoľníckou formou.

Čiastkové ciele projektu:

1. Podporíme ochranu životného prostredia, zveľadíme prírodné prostredie formou citlivej revitalizácie zeleného miesta v mestskej časti Martin – Podháj.
2. Vytvoríme podmienky pre skvalitnenie a zatraktívnenie tohto verejného priestoru, v maximálnej možnej miere využijeme jeho prirodzený potenciál.
3. Zapojíme deti do pohybových aktivít, podporíme ich zmysluplné trávenie voľného času pod dohľadom rodičov, príp. starých rodičov.

Realizácia celého projektu je naplánovaná na obdobie mesiacov jún až september, 2017.

Poskytovateľ finančného grantu: Nadácia Slovenskej sporiteľne

Plánované aktivity na zabezpečenie čiastkových cieľov projektu:

1. Názov: Zeleň na ihrisku
Termín: jún, júl, 2017
Náplň: Výsadba vhodných druhov zelene, ich výber a rozmiestnenie v spolupráci s odborníkom na miestnu zeleň. Do aktivity pri výsadbe môžu byť zapojení dobrovoľníci, ktorým nie je ľahostajné prostredie, ktoré ich obklopuje. Jedna z nosných aktivít projektu.

2. Názov: Mobiliár na ihrisku
Termín: júl, august, 2017
Náplň: Doplnenie nových prvkov na vytypované miesta. 4 lavičky, 1 odpadkový kôš tak aby zapadali do celkového rámca priestoru. Funkčné využitie nie len pre deti s rodičmi, ale aj pre širšiu skupinu z komunity seniorov, hendikepovaných osôb. Možnosti stretávania sa. Podpora sociálnych interakcií medzi rôznymi skupinami. Zapojenie dobrovoľníkov pri jednoduchých pomocných prácach.

3. Názov: Náučné dopravné ihrisko
Termín: júl, august, 2017
Náplň: Realizácia jednoduchého dopravného ihriska, bude riešená dodávateľsky. Farebné prevedenie, vyznačenie náučného ihriska. Bude doplnené zábavnými prvkami, postavičkami pre deti. Dopravné situácie budú vyznačené na základe jednoduchej projektovej dokumentácie, aby ihrisko spĺňalo základné požiadavky.

4. Názov: Pohybom na čestvom vzduchu
Termín: september, 2017
Náplň: Záverečné podujatie spojené s otvorením revitalizovaného ihriska. Propagácia projektu medzi verejnosťou, najmä deťmi. Do programu spojeného so súťažou zapojené deti z neďalekej školy.

Projekt po zrealizovaní má výrazné predpoklady pre zabezpečenie trvalej udržateľnosti. Ihrisko je verejné dostupné. Pravidelnú údržbu bude zabezpečovať správa športových zariadení mesta Martin. Podľa potreby bude prostredníctvom tejto organizácie zabezpečované pravidelné ošetrovanie zelene, trávnej plochy. Udržiavané budú preliezky, pieskovisko, zábavno – náučné dopravné ihrisko. Dlhodobá udržateľnosť je tiež zabezpečená aj so strany návštevníkov pričom predpokladáme, že po zatraktívnení tohto priestoru návštevnosť ešte vzrastie.

Zelená pre ihrisko na Podháji - príď medzi nás

ZDROJ: Ing. Ivana Bobrovská

Komentáre