Zápisov žiakov do základných škôl v Martine

Školstvo, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin sa od 1. – 4. apríla 2019 konajú zápisy prvákov pre školský rok 2019/2020.

Rodičia, alebo zákonní zástupcovia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. 8. 2019 dovŕšia šiesty rok veku a majú trvalý pobyt na území SR. Zápisu sa zúčastnia aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Zákonný zástupca môže dieťa zapísať do základnej školy v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, alebo do školy podľa vlastného výberu.

Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Pokiaľ chcú rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Názov základnej školy Termín konania zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2019/2020  Miesto konania zápisu
ZŠ, Jozefa Kronera 25 1. a 2. apríla 2019, od 14.00 – 17.30 hod.

3. apríla 2019, od 14.00 – 16.00 hod.

triedy č. 24, 25, 35
ZŠ, Nade Hejnej 4 1. a 2. apríla 2019, od 14.00 – 17.30 hod. triedy 1.-4.ročníka
ZŠ , P. Mudroňa 3 2. a 3. apríla 2019, od 14.00 – 17.30 hod. triedy 3.A a 3.B na medziposchodí
ZŠ Alexandra Dubčeka, Družstevná 11 2.,3. a 4. apríla 2019, od 14.00 – 17.00 hod. budova I. stupňa, 1. poschodie, triedy 4.A, 2.A,3.C
ZŠ, A. Stodolu 60 1. a 2. apríla 2019, od 14.00 – 17.30 hod. triedy 3.A a 3.C
ZŠ s MŠ, Podhájska 10A 2. a 3. apríla 2019, od 13.00 – 17.00 hod. budova 1.stupňa, triedy 1.A, 1.B
ZŠ s MŠ,  Hurbanova 27 2. a 3. apríla 2019, od 14.00 – 17.30 hod. prízemie budovy
ZŠ s MŠ, Priehradná 11 1. a 2. apríla 2019, od 14.00 – 17.30 hod.

 

Elokované pracovisko, Priehradná 28 ( budova 1.st.)
ZŠ s MŠ, J.V. Dolinského 2 2. a 3. apríla 2019, od 14.00 – 17.30 hod. triedy č. 53-54

ZDROJ: Mesto Martin, foto: ilustračné

Komentáre