Poznačte si termíny: V Martine sa v prvej polovici apríla 2018 budú konať zápisy prvákov

Školstvo, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin sa v prvej polovici apríla 2018 budú konať zápisy prvákov pre školský rok 2018/2019.

Rodičia, alebo zákonní zástupcovia sú povinní zapísať deti, ktoré do 31. 8. 2018 dovŕšia šiesty rok veku a majú trvalý pobyt na území SR. Zápisu sa zúčastnia aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Zákonný zástupca môže dieťa zapísať do základnej školy v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt alebo do školy podľa vlastného výberu. Na zápis je potrebné doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa a v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu 1. ročníka ZŠ, riaditeľ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Rodič, alebo zákonný zástupca rozhodne, či jeho dieťa bude navštevovať materskú školu alebo nultý alebo prípravný ročník ZŠ.

Pokiaľ chcú rodičia zapísať do ZŠ dieťa mladšie ako šesť rokov, sú povinní k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Zápisy prvákov pre školský rok 2018/2019

Názov základnej školy Termín konania zápisu do 1. ročníka pre šk. rok 2018/2019
ZŠ Ul. J. Kronera 4. a 5. apríla 2018, od 14.00 – 17.30 hod.
6. apríla 2018, od 13.00 – 15.00 hod.
ZŠ Ul. jahodnícka 4. a 5. apríla 2018, od 14.00 – 17.00 hod.
ZŠ Ul. P. Mudroňa 4. a 5. apríla 2018, od 14.00 – 17.30 hod.
ZŠ A. Dubčeka 10.,11. a 12. apríla 2018, od 14.00 – 17.00 hod.
ZŠ Ul. A. Stodolu 9. a 10. apríla 2018, od 14.00 – 18.00 hod.
ZŠ s MŠ Ul. Gorkého 10. a 11. apríla 2018, od 13.00 – 17.00 hod.
ZŠ s MŠ Ul. Hurbanova 10. a 11. apríla 2018, od 14.30 – 17.30 hod.
ZŠ s MŠ Ul. priehradná 9. a 10. apríla 2018, od 14.00 – 17.30 hod. v elokovanej budove školy (1.st.)
ZŠ s MŠ Ul. Dolinského 9. a 10. apríla 2018, od 14.00 – 17.30 hod.

ZDROJ: Mesto Martin, Mgr. Michaela Černeková

Komentáre