Rozšírenie parkovacích plôch za ZUŠ na Ulici Pavla Mudroňa

Rozšírenie parkovacích plôch za ZUŠ na Ulici Pavla Mudroňa

Na základe požiadaviek občanov a poslancov MČ Martin- Stred bol vypracovaný Útvarom hlavného architekta mesta Martin (ÚHAM) návrh rozšírenia parkovacích plôch pri ZUŠ na Ul.P.Mudroňa a návrh príjazdovej a zásobovacej komunikácie ku školskej jedálni ZŠ. Parkovacie miesta sa navrhujú realizovať zo zámkovej dlažby v dvoch etapách tak, aby bola zachovaná zeleň čo v najväčšej miere. 1. etapa rieši príjazdovú komunikáciu […]