Martinský rybovod je konečne funkčný

Martinský rybovod je konečne funkčný

V uplynulých dňoch prebehla kolaudácia stavby rybovodu na tzv. dolnej hati na rieke Turiec. Hať sa nachádza na riečnom kilometri 7,530 v intraviláne mesta Martin a je jednou z dvoch hatí, ktoré zabraňujú migrácii rýb do veľkej časti povodia rieky Turiec. Rybovod bol realizovaný ako vnútrokorytová bystrinná rampa Vodné prostredie rybovodu má umožniť migráciu všetkým pôvodným druhom rýb lipňového pásma. […]