Súťaž: Čo pre teba znamená Kamarát/kamarát?

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Centrum voľného času Kamarát pri príležitosti 60. výročia práce s deťmi a mládežou vyhlasuje súťaž pod názvom „Čo pre Teba znamená Kamarát/kamarát?“ Súťaž je určená pre všetkých malých i veľkých tvorcov, ktorí radi kreslia, maľujú, píšu literárne diela, tvoria videá alebo počítačové prezentácie.

Téma práce: „Čo pre teba znamená Kamarát / kamarát?“
Kamarát- CVČ Kamarát/ kamarát- priateľ, blízka osoba, niekto, koho mám rád, prípadne niečo, čo mám rád.

Podmienky súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť deti MŠ, ZŠ, ZUŠ v samostatných kategóriách, ktoré odovzdajú prácu na danú tému. Súťažiť môžu jednotlivci alebo skupiny.

Kategórie:

  • VÝTVARNÉ PRÁCE – formát A4, A3, A2 – môžete použiť ľubovoľnú techniku
  • LITERÁRNE PRÁCE – poézia- rozsah max. 25 veršov, próza- rozsah max. 1 strana A4
  • PC PREZENTÁCIE – v PowerPoint programe /minimálne 5 – maximálne 10 slidov/

Označenie prác :

  • Výtvarné práce – na zadnú stranu uviesť meno autora, vek, adresu školy
  • Literárne práce – pod prácu uviesť meno autora, vek, adresu školy
  • Prezentácie – na obal CD uviesť meno autora, vek, adresu školy

Kritériá hodnotenia: dodržanie témy, obsahová a formálna stránka, originalita spracovania

Víťazné práce v jednotlivých kategóriách budú odmenené.

Spôsob doručenia: Osobne alebo poštou na adresu Centrum voľného času , A. Kmeťa 22, 036 01 Martin

Termíny :

  • odovzdanie prác : do 29.4.2019
  • výstava v priestoroch CVČ: 13.5.-30.6.2019
  • vyhlásenie výsledkov: jún 2019 / termín upresníme/

Prajeme Vám veľa tvorivých nápadov a tešíme sa na Vaše diela!

Mgr. A. Leštinská, riaditeľka CVČ

cvckamarat@gmail.com
www.cvckamarat.eu

Komentáre