Stanovisko Kúpeľov Turčianske Teplice k výrubu stromov v meste Turčianske Teplice

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Vážení občania Turčianskych Teplíc. V úvode nám dovoľte skonštatovať, že výruby drevín, ktoré boli realizované našou spoločnosťou boli v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a zákonmi ( zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení a zákon Č. 543/ 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.), po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí všetkých príslušných štátnych inštitúcii.

Naše dôvody na výrub stromov:
1) Ohrozenie života a zdravia občanov Turčianských Teplíc a návštevníkov mesta
2) Ochrana kultúrnych pamiatok
3) Poškodzovanie stavebných objektov a inžinierských sieti.
4) Revitalizácia kúpeľného parku a parčíkov

Ide o stromy, v okolí ktorých sa nachádzajú ( priamo za stromami) v zemi už zabudované inžinierske siete. Bujnenie koreňového systému stromov môže vážne poškodiť tieto inžinierske siete alebo môžu spôsobiť inú škodu veľkého rozsahu. V prípade ponechania predmetných drevín, dochádza v dôsledku poveternostných vplyvov k ohrozeniu ľudského zdravia a bezpečnosti prechodu cez predmetnú parcelu. Občania Mesta ako aj návštevníci si musia dávať pozor, aby ich nezranili padajúce vetvy. Stromy tienia národnú kultúrnu pamiatku MALÁ FATRA, čo spôsobuje jej vlhnutie a následné poškodzovanie v podobe opadávania omietky na fasáde, na čo upozornil aj Krajský pamiatkový úrad v Žiline a konštatoval, že blízkosť vzrastlých stromov má nepriaznivý vplyv na dlhodobejšiu udržateľnosť obnovených fasád národnej kultúrnej pamiatky.

Treba podotknúť, že samotné Mesto súhlasilo s výrubom všetkých 6 stromov len s inými podmienkam a v čase. Výrub stromov mesto podmienilo výstavbou parkovísk na Partizánskej ulici pred Malou Fatrou! My sme navrhovali, že časť ulice Partizánskej zrekonštruujeme na vlastné náklady cca. 250 000 €. Keďže k dohode nedošlo celá téma je neaktuálna už takmer dva roky!!! Nemôžeme stavať parkoviska nakoľko nie sme vlastníkmi predmetnej parcely. Neprebehlo žiadne stavebné konanie na výstavbu parkovísk. A mesto to vie! Preto považujeme vytiahnutie tejto témy v tomto čase za účelové a demagogické! Mesto vie, že tam nejdeme stavať žiadne parkoviská!

K výrubu stromov: keď Mesto začalo správne konanie, muselo na svojej internetovej stránke zverejniť začatie tohto konania a ľudia mohli prejaviť záujem byť účastníkmi konania, ale oni neprejavili záujem o toto konanie. Viď. § 82 ods.7 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Čo sa týka výrubu stromov v kúpeľnom parku jednalo sa o stromy, ktoré boli poškodené, suché a napadnuté podkôrnym hmyzom. Výrub bol vykonávaný v rámci revitalizačného projektu kúpeľného parku, ktorého súčasťou je aj postupná rekonštrukcia chodníkov, osvetlení, lavičiek a následnej novej výsadby parkovej záhradnej architektúry.

Pokiaľ ide o výzvu k petícii, táto je formulovaná spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom č.85/1990 Zb. o petičnom práve, lebo je založená na klamlivých, zavádzajúcich a skresľujúcich údajoch vyúsťujúcich až do páchania trestnej činnosti za účelom získania čo najväčšej podpory obyvateľstva. Autor petície zároveň poškodzuje dobré meno a goodwill našej spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. popisom situácie, ktorá nezodpovedá skutočnosti. Naše kúpele sú počas celého roka vyhľadávané klientmi práve pre pokojnú, príjemnú a harmonickú atmosféru s kvalitnou zdravotnou starostlivosťou, ale aj kvôli zdraviu prospešnému prostrediu, ktoré dotvára práve vzácny kúpeľný park. V tomto prípade môže ísť o poškodenie dobrej povesti našej spoločnosti v zmysle § 19b ods. 3 Občianskeho zákonníka. Taktiež zvažujeme podanie trestného oznámenia prepodozrenie z naplnenia skutkových podstát trestných činov poškodzovania cudzích práv v zmysle ust. § 375 TZ a šírenia poplašnej správy v zmysle ust. § 361 TZ

Je zarážajúce, že výrub iných stromov v meste, už petičnému výboru nevadí?
Máme za to, že sa jedná o účelovo organizovanú negatívnu manipuláciu občanov proti našej spoločnosti a preto vyzývame občanov, aby pred podpísaním akejkoľvek petície si dôkladne preverili čo vlastne podpisujú (o aké stromy ide a dôvody ich výrubu) a overili si informácie aj na iných príslušných úradoch štátnej správy, nielen na Mestskom Úrade. My sme pripravení poskytnúť objektívne informácie , ktoré si môžu overiť s príslušnými rozhodnutiami.

Vyhlasujeme, že sme nepodali žiadosť o vydanie stavebného povolenia na výstavbu parkoviska na predmetnej parcele, z ktorej majú byť odstránené predmetné stromy. Výrub stromov v žiadnom prípade nesúvisí s výstavbou parkovísk! Je to nepravdivá informácia! Parčík pred Malou Fatrou, ktorý je v našom vlastníctve zostane zachovaný, ako sme aj vždy chceli, plánujeme ho obnoviť prvkami záhradnej architektúry a renováciou chodníkov. Časť ulice Partizánska ideme zrekonštruovať do pôvodného stavu na vlastné náklady. Taktiež máme záujem zrekonštruovať na vlastné náklady chodník po celej jeho dĺžke pred Malou Fatrou, ktorý je vo vlastníctve mesta. Je zničený ! Samozrejme, pokiaľ s tým bude mesto súhlasiť! Ale predstavitelia mesta vyhlasujú, že konajú v záujme občanov mesta….

Veríme, že sa nám aspoň čiastočne podarilo zodpovedať na otvorené otázky a vysvetliť doteraz neobjasnenú a účelovo zahmlievanú situáciu. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte, radi zodpovieme na Vaše otázky.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme všetko dobré. Predstavenstvo Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s.

Komentáre