S remeslom si za vodou. Poď študovať na odborné školy!

Školstvo, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Chceš sa vzdelávať a zároveň zarábať? Chceš aby ti zamestnávateľ poskytoval rovnaké benefity ako vlastným zamestnancom? Chceš dostávať príspevok na ubytovanie či dopravu? Tak poď študovať do niektorej školy s duálnym vzdelávaním.

Odborné vzdelávanie umožňuje žiakom získavať odborné vedomosti zručnosti a kompetencie, ktoré reagujú na rýchlo sa meniace potreby trhu práce a ktoré od nich vyžaduje znalostná ekonomika. Úlohou je pripravovať žiakov stredných odborných škôl na úspešné uplatnenie sa na trhu práce, čo znamená pokračovanie v zapájaní sociálnych partnerov, zamestnávateľov a zástupcov komôr a zväzov do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Hlavné benefity duálneho vzdelávania:

Zamestnávateľ poskytuje žiakovi hmotné a finančné zabezpečenie:

 • osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, n
 • a ktoré sa žiak pripravuje,posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania
 • jej posúdenie vyžaduje,príspevok na stravova
 • nie u zamestnávateľa v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnan
 • covi, ktorý vykonáva povolanie,príspevok na ubytovanie v školskom internáte,poskytnutie a
 • utobusovej dopravy na existujúcich autobusových spojoch spoločnosti.podnikové štipendium pre jed
 • notlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve,odmenu za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve.

Ďalšie výhody zapojenia sa do systému duálneho vzdelávania:

 • zlepšenie dochádzky žiakov,väčšie sebavedomie
 • žiakov, istota zamestnania,užšia spolupráca s firmami – spoločné riešenia problémov, vzdelávanie pedagógov v oblasti nových technológií, úprava ŠKVP zo strany firmy, spoluúč
 • asť pri podávaní projektov,spolupráca
 • rodičov a žiakov s firmami,
  žiaci vykonávajú prax na nových technológiách,žiaci zí
 • skavajú vzťah k firme, pre ktorú sa pripravujú,prechod do zamestnania
 • po skončení štúdia je bezproblémový a plynulý,rodičia majú istotu, že po skončení štúdia ich deti majú z
 • abezpečenú prácu v profesii, ktorú vyštudovali.

Vyučujeme aj na základných školách

Pod vedením majstrov odborného výcviku strednej školy si žiaci základných škôl môžu vyskúšať svoje zručnosti, ktoré im pomôžu pri výbere budúceho povolania

– žiaci ZŠ si môžu v dielňach stredných škôl reálne vyskúšať praktické úlohy, čím sa rozvíjajú ich zručnosti a technické cítenie,
– prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania sa žiakom základných škôl približujú tradičné remeslá,
– základné školy majú možnosť skombinovať vyučovanie technickej výchovy
s exkurziou v dielňach strednej odbornej školy,
V našich stredných odborných školách, ktoré realizujú technickú výchovu pre základné školy, sa postupne zvyšuje aj záujem o technické odbory a o duálne vzdelávanie

Výber škôl s technickým zameraním v jednotlivých regiónoch

Región horné Považie

1. Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, 010 01 Žilina:

geodézia, kartografia a kataster
staviteľstvo
technické a informatické služby – v stavebníctve

2. Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, 010 01 Žilina:

elektromechanik – silnoprúdová technika
mechanik elektrotechnik
elektrotechnika
mechanik počítačových sietí

Región Kysuce

1. Spojená škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto:

strojárstvo
mechatronika
elektrotechnika
informačné a sieťové technológie
technické lýceum
logistika

2. Stredná odborná škola drevárska a stavebná, č. 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou:

stolár
čalúnnik
murár
tesár
maliar
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
operátor stavebnej výroby
technológia tvorby a ochrany životného prostredia
drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve

Región Turiec

1. Stredná priemyselná škola, Novomeského 5/24, 036 36 Martin:

mechatronika
elektrotechnika
technické lýceum
logistika

Región Orava

2. Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, 029 01 Námestovo:

obrábač kovov
strojný mechanik
elekromechanik-silnoprúdová technika
autoopravár – mechanik
murár
tesár
inštalatér
mechanik nastavovač
operátor stavebnej výroby
staviteľstvo

3. Spojená škola, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín:

mechatronika
elektrotechnika
informačné a sieťové technológie
technické lýceum

Región Liptov

1. Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, 033 15 Liptovský Hrádok:

mechanik počítačových sietí
mechanik elektrotechnik
informačné a sieťové technológie
elektrotechnika

2. Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok:

autoopravár – mechanik
autoopravár – elektrikár
mechanik strojov a zariadení
mechanik elektrotechnik
mechanik – mechatronik

Duálne vzdelávanie – výber stredných škôl:

Región horné Považie:
1. Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina:
– mechanik stavebno-inštalačných zariadení (študijný odbor)

2. Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina:
– autoopravár – mechanik (učebný odbor)
– autoopravár – karosár (učebný odbor)
– autoopravár – lakovník (učebný odbor)

Región Kysuce:
1. Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto:
– programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (študijný odbor)
– mechanik nastavovač (študijný odbor)
– mechanik špecialista automobilovej výroby (učebný odbor)

2. Stredná odborná škola technická, Okružná 693, 022 01 Čadca:
– mechanik nastavovač (študijný odbor)

Región Turiec:
1. Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin – Priekopa:
– mechanik elektrotechnik (študijný odbor)
– elektromechanik – silnoprúdová technika (učebný odbor)
– železničiar (učebný odbor)

2. Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martin:
– mechanik nastavovač (študijný odbor)
– mechanik mechatronik (študijný odbor)
– programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (študijný odbor)
– mechanik elektrotechnik (študijný odbor)

Región Orava:
1. Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín – Kňažia:
– mechanik nastavovač (študijný odbor)
– mechanik strojov a zariadení (študijný odbor)
– nástrojár (učebný odbor)

2. Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná – škola plánuje systém duálneho vzdelávania od šk. roku 2018/19 v učebných odboroch:
– elektromechanik – silnoprúdová technika
– elektromechanik – automatizačná technika

Región Liptov:
1. Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš:
– kuchár (učebný odbor)
– čašník, servírka (učebný odbor)

2. Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš:
– mechanik strojov a zariadení (študijný odbor)

Kontakty na školy: http://www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-skolstva-sportu/adresar-strednych-skol-skolskych-zariadeni/

Technickou olympiádou k väčšej atraktivite

Pozitívnym prínosom v snahe zvýšiť záujem žiakov základných škôl o štúdium
na stredných odborných školách je organizácia Technickej olympiády vo všetkých regiónoch Žilinského kraja. Je určená pre žiakov základných škôl a žiakov osemročných gymnázií,

Garantmi Technickej olympiády sú riaditelia stredných odborných škôl v pôsobnosti Žilinskej župy:

– Turiec: Spojená škola, Martin – Mgr. Jozef Zanovit,
– Kysuce: Stredná odborná škola technická, Čadca – Ing. František Kajánek,
– Orava: Stredná odborná škola technická, Námestovo – Ing. Emanuel Piták,
– Horné Považie: Dopravná akadémia, Žilina – Ing. Mária Vítová, PhD.,
– Liptov: Stredná odborná škola polytechnická, Ružomberok – Mgr. Vladimír Pančík,

V roku 2017 sa okresných kôl zúčastnilo v kategórií A – 141 žiakov zo 71 škôl a v kategórií B – 67 žiakov zo 67 škôl.

ZDROJ: ŽSK, foto: Ilustračné

Komentáre