Rozšírenie parkovacích plôch za ZUŠ na Ulici Pavla Mudroňa

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Na základe požiadaviek občanov a poslancov MČ Martin- Stred bol vypracovaný Útvarom hlavného architekta mesta Martin (ÚHAM) návrh rozšírenia parkovacích plôch pri ZUŠ na Ul.P.Mudroňa a návrh príjazdovej a zásobovacej komunikácie ku školskej jedálni ZŠ.

Parkovacie miesta sa navrhujú realizovať zo zámkovej dlažby v dvoch etapách tak, aby bola zachovaná zeleň čo v najväčšej miere.

1. etapa rieši príjazdovú komunikáciu a parkovanie v areáli školy (19 parkovacích miest).
2. etapa rieši veľké parkovisko za areálom školy (50 parkovacích miest).

Prvú etapu by MČ Stred chcela urobiť v roku 2018 a druhú etapu v nasledujúcom roku. Potom by mal byť vjazd vozidiel riešený z Ul.P.Mudroňa a výjazd na Ul.Škultétyho.

Poslanci MČ Stred chcú spoločne s mestom investovať do tohto územia v strede mesta, aby už nebolo zablatené a pod vodou. Dúfajú, že budúci rok tu budú parkovať pohodlnejšie a kultúrnejšie zamestnanci škôl, rodičia žiakov, obyvatelia a návštevníci centra mesta.

Text a foto: Bruno Horecký

Komentáre