Rozpočet mesta Martin na rok 2018 jednohlasne prešiel!

Správy hlavné, Správy z regiónu, TOP_1, Všetky správy

Mestský zákon roka, ktorý určuje smerovanie v oblasti financií na nasledujúci rok schvaľovali martinský poslanci na svojom zasadnutí posledný novembrový pondelok.

Po diskusií , v rámci ktorej zazneli návrhy na podporu viacerých oblastí poslanci návrh jednohlasne schválili. „Verím, že prvý rozpočet po nútenej správe zlepší život v meste v mnohých oblastiach, keďže máme pripravených množstvo investícií a projektov, pri ktorých nám bránila nútená správa. Mesto opäť zaujme silné postavenie pri podpore športu, kultúry, školstva a iných,“ zhrnul primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar.

Nový rozpočet je zostavený tak ako po minulé roky ako programový a vyrovnaný. Nachádza sa v ňom 16 programov, ktoré mesto určuje ako svoje priority spolu s konkrétnymi cieľmi z minulých rokov a ambíciami na nasledujúce obdobie.

Predpokladané príjmy mesta na rok 2018 sú v celkovej výške 39 635 317 eur, z toho bežné príjmy tvoria 36 804 665 eur a kapitálové príjmy 254.900 eur. Medzi príjmovými finančnými operáciami je zahrnutá aj návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorú mesto môže použiť na financovanie samosprávnych funkcií. Výdavky na nasledujúci rok sú rozpočtované v celkovej výške 39 635 317 eur, z toho bežné výdavky sú vo výške 36 503 892 eur a kapitálové výdavky vo výške 1 885 049 eur. Výdavková časť vychádza zo zákonných povinností a požiadaviek predložených pri tvorbe rozpočtu a sú v nej zahrnuté celkové požiadavky na rozpočet a navrhované výdavky zdôvodnené v jednotlivých podprogramoch. Najvýznamnejšími zmenami v rámci rozpočtu je podpora školstva, sociálnej oblasti, kultúry a športu. V rozpočte bude tiež posilnená dotačná politika mesta a navýšené finančné prostriedky pre jednotlivé výbory mestských častí. Súčasťou rozpočtu je aj návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie Útvar hlavného architekta mesta Martin a príspevkových organizácií Správa športových zariadení mesta Martin a Kultúrna scéna.

ZDROJ: Mgr. Zuzana Kalmanová, hovorkyňa mesta Martin

Komentáre