Priznanie k dani treba doručiť do konca januára

Najnovšie správy, Všetky správy

Oznam je smerovaný najmä občanom, ktorí v roku 2016 nadobudli respektíve predali nehnuteľný majetok. Povinnosť sa však týka aj iných.

Dovoľujeme si touto cestou upozorniť občanov, u ktorých došlo k zmene vlastníctva nehnuteľnosti – to znamená, že v roku 2016 nadobudli nehnuteľný majetok (pozemok, byt, garáž, rodinný dom, rekreačnú chatu alebo chalupu a pod.), alebo im bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, alebo nehnuteľný majetok naopak predali, že sú povinní doručiť na ekonomický odbor Mestského úradu Martin vyplnené tlačivo – „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“ a prílohu na tlačive podľa druhu nehnuteľnosti, a to najneskôr do 31. januára 2017. Priznanie musí podať aj ten, ktorý v predchádzajúcom roku menil účel využitia stavby.

Uvedené tlačivo je k dispozícii na Mestskom úrade v Martine v klientskom centre, na oddelení dane z nehnuteľností, prípadne si ho daňovník môže stiahnuť z webovej stránky www.martin.sk. Pri podávaní daňového priznania je potrebné doložiť k nahliadnutiu doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti /kúpe alebo predaji/, osvedčenie o dedičstve, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, list vlastníctva a pod.

Táto povinnosť sa týka aj fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb.

V prípade, že u občana alebo podnikateľa v priebehu roku 2016 nedošlo k žiadnej zmene vo vlastníctve nehnuteľnosti, daňové priznanie sa nepodáva. Mesto má evidenciu daňovníkov z daňového priznania podaného v minulých rokoch a podľa nej vyrubí daň z nehnuteľnosti.

Čo sa týka poplatku za komunálne odpady, ak občan chce využiť oslobodenie od poplatku z dôvodov napr. návštevy školy mimo mesta, práce v zahraničí alebo výkonu zamestnania mimo územia mesta, je potrebné doručiť na ekonomický odbor Mestského úradu v Martine doklady podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

ZDROJ: www.martin.sk,  Mgr. Michaela Černeková

Komentáre