Primátor Martina Ján Danko zvolal na tento týždeň dve zastupiteľstvá

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Primátor Ján Danko zvolal na stredu mimoriadne a na štvrtok riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin.

Mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva bude v stredu 19. júna 2019 o 17:00 hod. Uskutoční sa v sobášnej sieni Turčianskej galérie. Jediným bodom bude plnenie uznesenia MsZ č. 137/2019 – Turvod a.s.

Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Martin sa uskutoční na druhý deň vo štvrtok, 20. júna 2019 o 9:00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Martin.

Návrh programu:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu rokovania

4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ

5. Informácia o pozastavení výkonu uznesenia MsZ č. 136/19 zo dňa 30.5.2019

6. Informatívna správa – vykurovacie obdobie rok 2018

7. Informatívna správa o činnosti a hospodárení obchodnej spol. STEFE Martin, a.s.za r. 2018

8. Návrh dodatku č. 9 k VZN č. 97/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení

9. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 73/18

10. Návrh na presun rozpočtových prostriedkov

11. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z OP Ľudské zdroje “ Prestupné bývanie v meste Martin“.

12. Žiadosť o dotáciu z Výzvy č.III Prezídia policajného zboru SR – podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky.

13. Žiadosť o dotáciu z Výzvy č.V P Ha ZZ -výstavba, rekonštrukcia hasičských zbrojníc

14. Návrh Rokovacieho poriadku MsZ

15. Prenájom nehnuteľného majetku

16. Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta

17. Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta

18. Návrh na zrušenie ťarchy z LV 1842, k.ú. Priekopa

19. Informatívna správa o výsledkoch kontrol

20. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

21. Plán práce MsR a MsZ na II. polrok 2019

22. Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu Súkromnej školskej jedálne, Bagarova 30, Martin do siete škôl a školských zariadení SR od 1.9.2019

23. Návrh na vyplatenie odmien hlavnému kontrolórovi mesta Martin

24. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin

25. Rôzne

26. Interpelácie poslancov

ZDROJ: Turčania.sk, foto: ilustračné

Komentáre