Primátor Danko zvolal na štvrtok zasadnutie mestského zastupiteľstva

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Primátor mesta Ján Danko zvolal na štvrtok 25. apríla 2019 o 9.00 h. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Martine. Zasadnutie prebehne v priestoroch veľkej zasadačky na prízemí Mestského úradu v Martine.

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ
5. Vymenovanie riaditeľa rozpočtovej organizácie Útvaru hlavného architekta mesta Martin
6. Návrh na autoremedúru uzn.MsZ č. 66/19 zo dňa 28.3.2019
7. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Správy športových zariadení mesta Martin za r. 2018
8. Informatívna správa o činnosti a hospodárení dobrovoľných hasičských zborov za r. 2018
9. Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie CR Turiec – Kremnicko za roky 2017 a 2018
10. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Útvaru hlavného architekta mesta Martin za r. 2018
11. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Garáže Martin, a.s. za r. 2018
12. Záverečný účet mesta Martin za r. 2018

 • Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu mesta Martin za rok 2018:
 • správa o finančnom plnení rozpočtu k 31. 12. 2018
 • tabuľková časť
 • Tvorba a použitie peňažných fondov
 • Návrh na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia mesta k 31.12.2018
 • Bilancia aktív a pasív
 • Prehľad o stave a vývoji dlhu
 • Prehľad o záložnom práve na majetku mesta k 31.12.2018
 • Prehľad o majetku mesta k 31.12.2018
 • Údaje o hospodárení príspevkových organizácií zriadených mestom Martin
 • Údaje o hospodárení rozpočtových organizácií zriadených mestom Martin
 • Prehľad o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta za rok 2018 v členení podľa jednotlivých príjemcov
 • Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti
 • Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu

13. Návrh dodatku č.16 v VZN č.76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
14. Prenájom nehnuteľného majetku
15. Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta
16. Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta
17. Nadobudnutie nehnuteľného majetku mesta
18. Návrh Dodatku č. 13 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 58 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Martin
19. Informatívna správa o nájomných zmluvách na majetku mesta
20. Informatívna správa o vymáhaní pohľadávok
21. Vyhodnotenie cieľov Koncepcie práce s mládežou mesta Martin na roky 2016-2021 k 31.12.2018
22. Vyhodnotenie cieľov Koncepcie rozvoja športu mesta Martin na roky 2016 – 2021 k 31.12.2018
23. Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Martin pre Občianske združenie ROBOT-IT, právnická osoba na nasledovný účel: „RoboCup 2019 Sydney – Austrália
24. Schválenie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Martin v zmysle VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Martin (komisia sociálno-zdravotná, komisia športu, )
25. Náplň práce komisie sociálno-zdravotnej na rok 2019
26. Návrh Štatútu a Rokovacieho poriadku Rady primátora mesta Martin pre seniorov a osoby so
zdravotným postihnutím
27. Informatívna správa o výsledkoch kontroly
28. Informácie k SMART city
29. Rôzne
30. Interpelácie poslancov
31. Záver

ZDROJ: Mesto Martin

Komentáre