Prerušené zasadnutie mestského zastupiteľstva bude pokračovať

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

prerusene-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-bude-pokracovat

Prerušené augustové zasadnutie martinského mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa malo uskutočniť vo štvrtok 22. augusta 2019 bude pokračovať.

Primátor mesta Martin Ján Danko opätovne zvolal zasadnutie zastupiteľstva na utorok, 3. septembra 2019 od 14:00 hod. do veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Martine.

Augustové zasadnutie martinského mestského zastupiteľstva sa zaseklo pri devätnástom bode z vyše tridsiatich plánovaných. Zasadnutie bolo prerušené kvôli nedostatočnej účasti poslancov MsZ.

Návrh programu:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu rokovania

4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ

5. Informatívna správa o činnosti a hospodárení spol. Brantner Fatra s.r.o. za r. 2018

6. Organizačný poriadok Mestskej polície –poriadkového útvaru mesta Martin

7. Dopravná situácia na ceste I/65 v mestskej časti Martin –Košúty súvisiaca s dočasnou okružnou križovatkou

8. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z OP Kvalita životného prostredia na posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí

9. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z OP Ľudské zdroje na podporu budovania technickej infraštruktúry -cestné komunikácie v obciach s MRK

10. Program odpadového hospodárstva mesta Martin na roky 2016 –2020

11. Budovanie vodárenských rozvodných sietí na území mesta

12. Dokončenie výstavby tréningovej hokejovej haly

13. Informatívna správa o stave deliaceho objektu MILLENIUM

14. Návrh zmeny rozpočtu-zvýšenie rozpočtu Mesta Martin na rok 2019 o finančné prostriedky z rezervného fondu na investičnú akciu „Mobilná ľadová plocha“

15. Prenájmy nehnuteľného majetku

16. Zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa –MsČ Priekopa

17. Zámer majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľného majetku v prospech mesta –pozemky pod ihriskom v Priekope

18. Zámena nehnuteľného majetku

19. Schválenie nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku–darovanie –MČ Tomčany

20. Návrh dodatku č. 14 k VZN č.58 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Martin

21. Budúce nadobudnutie vlastníctva k nehnuteľnému majetku –lokalita Osikovo

22. Zámer majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľného majetku v prospech mesta -Prenájom majetku pod vlakovou stanicou Martin od Železníc SR

23. Informatívna správa o výsledkoch kontrol

24. Návrh dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, P. Mudroňa 6, Martin

25. Návrh dodatku č. 12 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, A. Kmeťa 22, Martin

26. Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradeniu Súkromnej materskej školy „Ako u mamy“ do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2020

27. Informatívna správa o zabezpečení dopravnej výchovy v školách v šk. roku 2018/2019

28. Informatívna správa o zabezpečení environmentálnej výchovy v školách v šk. roku 2018/2019

29. Rôzne

30. Interpelácie poslancov

31. Záver

ZDROJ: Turčania.sk, foto: ilustračné TV Turiec

Komentáre