PMÚ: Úrad schválil koncentráciu Budamar Logistics a ŽOS Vrútky

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil 22. decembra 2017 koncentráciu, ktorá má spočívať v získaní priamej výlučnej kontroly podnikateľom Budamar Logistics, a.s., Bratislava nad podnikateľom ŽOS Vrútky, a.s., ako aj priamej spoločnej kontroly podnikateľmi Budamar a Víťazoslavom Moricom nad podnikateľmi ŽOS-EKO, s.r.o., ŽOS-MEDIKA, s.r.o., a ŽOS Trading, s.r.o. Informovala o tom hovorkyňa úradu Adriana Oľšavská. Rozhodnutie podľa nej nadobudlo právoplatnosť 27. decembra 2017.

„Po vyhodnotení získaných podkladov a informácií dospel úrad k záveru, že posudzovaná koncentrácia je v súlade so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, nakoľko značne nenaruší účinnú súťaž na relevantnom trhu, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia,“ zdôraznila.

Úrad podľa Oľšavskej zistil, že účastníci koncentrácie prostredníctvom podnikateľa Smart Cargo SK (skupina Budamar) a podnikateľa ŽOS Trading sú v SR aktívni v oblasti cestnej nákladnej prepravy, ktorá je koncentráciou dotknutá z pohľadu horizontálneho prekrytia. Vzhľadom na odhadované zanedbateľné trhové podiely účastníkov koncentrácie sa však úrad ďalej touto oblasťou nezaoberal.

PMÚ sa zameral na posúdenie vertikálnych účinkov predmetnej koncentrácie. Posudzoval najmä vplyv koncentrácie na podmienky hospodárskej súťaže vo vzťahu železničná nákladná preprava a zasielateľstvo oproti výrobe železničných koľajových vozidiel, ako aj železničná nákladná preprava a zasielateľstvo oproti oprave železničných koľajových vozidiel.

V rámci výroby železničných koľajových vozidiel, ak sa úrad zameral len na konkrétne typy vozidiel vyrábaných ŽOS Vrútky, nedochádza v dôsledku tejto koncentrácie k vertikálnemu prepojeniu – keďže ŽOS Vrútky vyrába vozidlá využívané v osobnej železničnej preprave (iba osobné vozne a diesel-motorové jednotky), pričom dopyt zo strany skupiny Budamar sa odvíja od jej aktivít v rámci železničnej nákladnej prepravy a zasielateľstva.

V prípade zahrnutia všetkých typov železničných nákladných vozidiel na jeden trh úrad nezistil súťažné obavy, predovšetkým vzhľadom na rozsah aktivít spoločnosti ŽOS Vrútky v oblasti výroby železničných koľajových vozidiel v porovnaní s rozsahom aktivít geograficky najbližších konkurentov zo SR a okolitých štátov.

V oblasti opráv železničných koľajových vozidiel úrad v rámci skúmaných alternatív dospel k záveru, že uzavretie/obmedzenie prístupu k odberateľom a k vstupom v dôsledku predmetnej koncentrácie nie je pravdepodobné. Z pohľadu uzavretia/obmedzenia prístupu k vstupom sú možnosti a kapacita spoločnosti ŽOS Vrútky výrazne vyššie, ako sú reálne potreby skupiny Budamar.
Ekonomickú skupinu, do ktorej spoločnosť Budamar patrí, tvoria spoločnosti, ktorých predmetom činnosti sú najmä zasielateľstvo a dopravné služby, pričom ich nosným prvkom je nákladná železničná preprava. Okrem toho poskytuje skupina Budamar doplnkové služby, ako sú prekládka tovarov, skladovacie služby a colno-deklaračné služby.

Spoločnosť ŽOS Vrútky poskytuje služby najmä v oblasti opráv osobných vozňov, opráv nákladných vozňov, opráv dieslových lokomotív, opráv elektrických lokomotív, výroby osobných vozňov a výroby dieslových motorových jednotiek.

Spoločnosť ŽOS-EKO vykonáva pre spoločnosť ŽOS Vrútky (ako aj pre iné tretie osoby) plnenie environmentálnych povinností vyplývajúcich z príslušných predpisov na ochranu životného prostredia.

Spoločnosť ŽOS-MEDIKA vykonáva pre všeobecnú verejnosť, ako aj pre zamestnancov spoločnosti ŽOS Vrútky, základné potreby v oblasti zdravotnej starostlivosti a zabezpečuje základnú lekársku starostlivosť.

Hlavnou činnosťou spoločnosti ŽOS Trading je nákup náhradných dielov a súčiastok pre koľajové vozidlá pre spoločnosť ŽOS Vrútky, ako aj pre iné tretie osoby. Jej činnosť priamo súvisí s aktivitami spoločnosti ŽOS Vrútky.

ZDROJ: TASR, foto: Ilustračné – ŽOS Vrútky

Komentáre