Nefrológovia diskutovali o možnostiach transplantácií

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Hotel Turiec hostil tretí októbrový týždeň slovenských a českých nefrológov. Najviac diskutovanou témou bola kvalita života dialyzovaných pacientov trpiacich zlyhávaním obličiek a sporné otázky ich zaradenia do transplantačného programu.

Na 39. kongrese Slovenskej nefrologickej spoločnosti odznelo takmer päťdesiat odborných prednášok, v ktorých autori prezentovali najnovšie poznatky z oblasti nefrológie. Účastníci mali možnosť na príkladoch konkrétnych kazuistík spoznať liečebné postupy svojich kolegov z iných zdravotníckych zariadení a tiež nahliadnuť do štatistických údajov, ktoré si jednotlivé inštitúcie vedú. Zároveň mali po každom bloku prednášok priestor na diskusiu a výmenu lekárskych skúseností.

Veľký priestor bol venovaný problematike hemodialýzy u pacientov so zlyhaním obličiek. Nakoľko dĺžka dialýzy významne ovplyvňuje krátkodobé i dlhodobé prežívanie pacientov po transplantácii obličky, lekári vyvíjajú snahu o skrátenie čakacej doby pacientov na transplantáciu. Na Slovensku potrebuje dialýzu viac ako 3700 pacientov a skutočnosť je žiaľ taká, že čas medzi prvou dialýzou a zaradením pacienta na čakaciu listinu sa od roku 2005 predlžuje. Auditórium kongresu zaujalo nastolenie otázky či dialyzovať alebo nedialyzovať pacientov, ktorých životná prognóza je preukázateľne zlá. Za ostatných desať rokov medicína značne pokročila v oblasti diagnostiky obličkových chorôb. Odborníci ale neriešia len medicínske problémy dialyzovaných pacientov. Často diskutujú aj o etických otázkach súvisiacich s týmto typom liečby. Tie sa týkajú aj rozhodovania o zaradení pacienta do dialyzačného programu, alebo vyradenia umierajúceho pacienta z chronického dialyzačného programu, či zníženia frekvencie a dĺžky dialýzy.

Pri diskusii rezonovali aj vety – Či je alebo nie je správne zaradiť do dialyzačného programu pacienta s krátkou očakávanou dĺžkou života, ak od zahájenia liečby lekári neočakávajú zlepšenie kvality života. Či je etické u pacienta, ktorého zdravotný stav sa rapídne mení k horšiemu a samotná liečba môže byť pre neho ohrozením života, znížiť frekvenciu dialýz alebo ukončiť liečbu. „Formulujeme otázky, ktoré by mali byť v budúcnosti riešené formou konkrétnych odborných usmernení pre liečbu takýchto pacientov,“ uviedla na margo uvedených problémov nitrianska nefrologička Zuzana Straussová. Zdôraznila, že je  nevyhnutné vypracovať záväzný dokument, ktorý by usmerňoval postup v dialyzačnej liečbe u pacientov v krajných životných situáciách. Práve pre nich sa tento druh liečby stáva namáhavým a neprimeraným.

Podujatie organizovala I. interná klinika JLF UK a UNM v spolupráci s transplantačným centrom Martin. Zástupcu prednostu I. internej kliniky MUDr. Pavla Makovického, PhD. ocenila Slovenská lekárska spoločnosť striebornou medailou pri príležitosti životného jubilea a za najlepšiu publikáciu roka 2016 si prevzala cenu doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD, primárka transplantačného centra Martin.

ZDROJ: Univerzitná nemocnica Martin

Komentáre