Mesto Martin prijíma návrhy na ocenenia najlepším športovcom roka 2017

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Mesto Martin prijíma návrhy na ocenenia najlepším športovcom roka 2017. Svoje návrhy na vhodných kandidátov môžete adresovať úradu do 31. decembra 2017.

Mesto Martin vyzýva predstaviteľov športových inštitúcií a športových klubov, aby podali návrh na udelenie verejných uznaní fyzickým alebo právnickým osobám i kolektívom, ktoré pôsobia na území mesta. Udeľujú sa štyri typy ocenení:

– športovec roka
– športový kolektív roka
– športový talent roka
– čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport

Návrhy treba poslať do 31. decembra 2017 a to buď osobne do podateľne na Mestskom úrade alebo poštou na adresu Mestský úrad v Martine, Odbor spoločenských služieb, Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin.

Navrhovateľ zároveň zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu. Ten musí obsahovať osobné údaje navrhovaného, ako aj jeho súhlas so zverejnením svojich osobných údajov (v prípade návrhu ocenenia osoby „in memoriam“ dáva súhlas na zverejnenie jeho údajov najbližšia rodina). Návrh musí byť zdôvodnený zhrnutím doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované toto ocenenie, dosiahnuté úspechy, prípadne iné ocenenia, či vyznamenania udelené doma alebo v zahraničí. Ak návrh nie je úplný, príslušný odbor vyzve navrhovateľa a určí mu lehotu na doplnenie. Nedoplnený návrh sa bude považovať za nepredložený.

Znenie VZN mesta Martin č. 71, na základe ktorého mesto predkladá túto výzvu, je prístupné v informačnej kancelárii Mestského úradu v Martine ako aj na stránke mesta Martin www.martin.sk pod odkazom „VZN“.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Martin č. 71

ZDROJ: Mgr. Michaela Černeková, foto: ilustračné

Komentáre