Mesto Martin ocenilo učiteľov

Najnovšie správy, Školstvo, Všetky správy

Mesto Martin vo štvrtok 23. marca ocenilo pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov 22 pedagógov, ktorí svojou prácou a úsilím už roky dokazujú, že byť učiteľom nie je len prácou, ale poslaním.

Už zajtra si pripomenieme 425. výročie narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského, ktorý svojou prácou významne prispel k rozvoju pedagogiky a didaktiky a stal sa tak patrónom všetkých, ktorí svoj život venujú vzdelávaniu. Práve na jeho počesť celé Slovensko oslavuje 28. marec ako Deň učiteľov. V Martine sú oslavy každoročne spojené so slávnostným ocenením osobností materských a základných škôl pôsobiacich na území mesta. Výnimkou nebol ani rok 2017.

„Viem, že naše tohtoročné ocenenia prichádzajú o pár dní skôr ako výročie narodenia Jána Ámosa Komenského, ale osobne som toho názoru, že učitelia by nemali mať len jeden deň v roku, kedy im pogratulujeme, ale ich prácu by sme si mali vážiť každý deň,“ povedal viceprimátor mesta Martin Imrich Žigo, z ktorého rúk si následne prevzalo ocenenie 22 pedagógov, ktorých navrhlo vedenie jednotlivých škôl. Ocenené bolo taktiež Centrum environmentálnej výchovy Turiec, o. z. a projekt Dopravná výchova mesta Martin, keďže oba do značnej miery prispeli k rozvoju vzdelávania a výchovy v meste.

„Osobne si myslím, že pracovná kariéra pedagóga by si zaslúžila vlastnú knihu. Až vtedy by sme videli koľko investovali do života každého jedného žiaka, ktorého učili. Ako ho motivovali, podporovali, ako formovali jeho identitu a nazeranie na život nielen novými vedomosťami a poznatkami, ale predovšetkým svojim prístupom a trpezlivosťou. Práve preto by som im chcel v mene vedenia mesta Martin úprimne poďakovať,“ dodal viceprimátor.

Meno a priezvisko

Škola

 
1  

Mgr. Jarmila Adamová

ZŠ s MŠ Ul. Gorkého

(60r.)

Za celoživotný prínos  a mimoriadne úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese  v základnej škole

Pani učiteľka pôsobí v službách školstva 36 rokov a od roku 1982 v ZŠ Ul. Gorkého. Aktívne sa podieľa na výchove žiakov a ich príprave na matematické olympiády a iné matematické súťaže. Je čestným a svedomitým človekom, ktorý vždy pomôže, poradí a povzbudí.

Ocenenie je navrhnuté pri príležitosti jej životného jubilea.

2 Mgr. Tatiana Bukovská

Špeciálna ZŠ Ul. P.Mudroňa

(55 r.)

Za vysoko profesionálny a zodpovedný prístup k žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese v špeciálnej základnej škole

Pani učiteľka pôsobí v školstve a zároveň v Špeciálnej základnej škole od  roku 1985. Od roku 2005 sa špecializuje na oblasť výchovy a vzdelávania žiakov s autizmom a s inými pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Je vysokokvalifikovanou odborníčkou a dlhodobo dosahuje výborné výsledky. Patrí k zodpovedným a spoľahlivým pedagógom, ochotným podieľať sa na plnení cieľov a poslania školy.

Ocenenie je navrhnuté pri príležitosti jej životného jubilea.

3  

Mgr. Kvetoslava Tomík Dobrovičová

ZŠ s MŠ Ul. priehradná

(61 r.)

 

Za vynikajúcu prácu v oblasti školstva a mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese

Pani Kvetoslava Tomík Dobrovičová patrila k vynikajúcim pedagógom . Ako učiteľka vždy dokázala empaticky a odborne viesť žiakov školy a pomáhať im aj učiteľom pri zvládaní výchovy a vzdelávania. Ako zástupkyňa pre základnú školu zabezpečovala pedagogický proces v škole, podieľala sa na vypracovaní základných pedagogických dokumentov, pomáhala učiteľom a zamestnancom školy pri riešení pracovných, ale aj osobných problémov.

Ocenenie je navrhnuté  pri príležitosti jej životného jubilea a odchode do dôchodku.

4 Mgr. Eva Hájková 

ZŠ A. Dubčeka

(50 r.)

Za vynikajúce výsledky v oblasti vzdelávania a výchovy  intelektovo nadaných detí

Pani učiteľka v základnej škole A.Dubčeka pracuje od 1995 a od roku 2003 v triedach s intelektovo nadanými deťmi. Vďaka svojej cieľavedomosti, kreativite, strategickému mysleniu, dôslednosti a vysokej miere zodpovednosti dosahuje výborné  pracovné výsledky. Je otvorená zmenám,  vzdelávaniu, pozitívne sa hodnotí jej schopnosť usmerňovať  ľudí   a vytvárať prostredie podporujúce vznik nových nápadov. Vždy sa snaží o zlepšenie kvality a efektívnosti v každej oblasti svojej práce.

Ocenenie je navrhnuté  pri príležitosti jej životného jubilea.

5 Ing. Anna  Hlúbiková

Katolícka ZŠ s MŠ Antona Bernoláka (60 r.)

 

Za profesionalitu, kreativitu a   prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole

Pani učiteľka pôsobí v KZŠ s MŠ Antona Bernoláka od jej vzniku v roku 1991 ako učiteľka anglického jazyka. Jej aktivity sa neobmedzujú len na vyučovanie cudzieho jazyka, ale aj na prácu so žiakmi v speváckom zbore a hudobnom orchestri. K zvereným žiakom pristupuje s láskou a  otvoreným srdcom.

Ocenenie je navrhnuté pri príležitosti jej životného jubilea.

6 Mgr. Dagmar Joklová

ZŠ Ul. A. Stodolu

(51 r.)

Za zodpovedný prístup, dlhoročnú tvorivú prácu v prospech rozvoja školstva  a aktívnu pomoc hendikepovaným deťom

Pani Dagmar Joklová pracuje ako učiteľka pre primárne vzdelávanie. Vo vzdelávacej práci so žiakmi dosahuje veľmi dobré výsledky. Svoje povolanie vykonáva zodpovedne a s láskou. Venuje sa spolupráci s občianskymi združeniami Dom nádeje a Trdielko, ktoré pomáhajú ťažko chorým deťom ako aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ako lektorka spolupracuje s vydavateľstvami MAQUITA, Orbis Pictus. Vedie žiakov k pohybu, čo dokazuje pravidelnou účasťou na MCORŠ.

7 Mgr. Eva Klačanová

ZŠ Ul.A.Stodolu

(60 r.)

Za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky  vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole

Pani Eva Klačanová pracuje ako učiteľka primárneho vzdelávania a zároveň je výchovnou poradkyňou. Jej srdcovou záležitosťou je výchova k občianstvu – Projekt Občan, do ktorého sa pravidelne so žiakmi zapája.  Žiaci sa  pod jej vedením prezentovali  prácami nielen v rámci regiónu, ale aj v Národnej rade SR a 2-krát v zahraničí. Dlhé roky spolupracovala pri overovaní a tvorbe učebníc matematiky. Vypracovala učebné osnovy predmetu Profesijná orientácia a v rámci jeho vyučovania pomáha žiakom vo svojom prvom dôležitom rozhodovaní.

Ocenenie je navrhnuté pri príležitosti jej životného jubilea.

8 Mgr. Zuzana Kováčová

SZŠ BellAmos

(1976)

 

Za kreatívny prístup a úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole

Pre mnohých žiakov je ich prvou učiteľkou…Ako ju charakterizujú? „Úžasná.“ Vie skvele učiť, vie žiakov motivovať, aby sa nebáli, podporuje ich, vždy pomôže. Je pilierom SZŠ BellAmos, extratriedou v aplikovaní vysoko efektívneho učenia. Mimoriadne aktívna, tvorivá, zodpovedná a dôsledná. Bez nej by nebol BellAmos úplný.

9 Mgr. Hedviga  Kulifayová

ZŠ s MŠ Ul. Hurbanova

(62 r.)

Za dlhoročnú aktívnu prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole

Pani Hedviga Kulifayová pôsobí  v ZŠ s MŠ Ul. Hurbanova od roku 1981. Počas svojej dlhoročnej pedagogickej práce sa usilovala o podporu a propagáciu slovenského jazyka a literatúry. Veľkou mierou sa pričinila o medzinárodnú spoluprácu so školou v Gothe prostredníctvom projektu Comenius.

Toto ocenenie je navrhnuté  pri príležitosti odchodu do dôchodku

10 Mgr. Alena Mladá

ZŠ Ul. jahodnícka

(62 r.)

Za dlhoročnú prácu  vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole

Pani Alena Mladá pracuje na základnej škole od roku 1983 a vyučuje predmety Fyziku a Techniku. V rámci mimovyučovacej činnosti sa dlhoročne venuje žiakom a pripravuje ich na súťaže v oblasti fyziky a techniky.

Ocenenie je navrhnuté pri príležitosti odchode do dôchodku.

11 Mgr. Katarína Ondrejková

ZŠ Ul.J.Kronera

(60 r.)

 

Za celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole

Pani učiteľka počas svojej 36-ročnej pedagogickej praxe svojím profesionálnym a empatickým prístupom pripravila stovky žiakov 1. stupňa. Na ZŠ Ul.Kronera pracuje od roku 1991 a významným spôsobom kreuje dejiny školy či už ako koordinátorka pre prevenciu drogových závislostí, alebo vedúca metodického združenia na 1.stupni.

Ocenenie je navrhnuté pri príležitosti životného jubilea.

12 Katarína Palúchová

SMŠ T. Zanovita

(1979)

Za aktívnu a tvorivú  prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole

Pani Katarína Palúchová je absolventkou Pedagogickej a sociálnej akadémie v Turčianskych Tepliciach. V školstve a zároveň v Súkromnnej materskej škole T. Zanovita pracuje 10 rokov,  od jej vzniku v roku 2007. Venuje sa deťom najmä v športovej oblasti, pravidelne organizuje pre žiakov súkromnej materskej školy lyžiarske kurzy a plavecké výcvik. Ppomáha zabezpečovať aj podujatia mimo materskej školy.

13 Bc. Zuzana  Piatriková

Evanjelická spojená škola – MŠ

(1986)

Za kreatívny prístup a úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole

Pani učiteľka pôsobí  v Evanjelickej materskej škole od jej samotného zrodu. Vytvára priaznivú  emocionálnu a sociálnu klímu. Podporuje deti k samostatnosti a zodpovednosti. Svojou kvalitnou výchovno-vzdelávacou prácou, osobnostnými vlastnosťami a vnútornou motiváciou je vzorom pre ostatných učiteľov, čím si zaslúžila ich rešpekt a obľúbenosť.

14  

Mgr. Martin Pobuda

SZŠ pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

(1955)

Za vysoko profesionálny a zodpovedný prístup k práci vo výchovno-vzdelávacom procese

Pán učiteľ sa žiakom venuje už 38 rokov. Je učiteľom, pre ktorého povolanie nie je len pár rokov, ale je poslaním na celý život. Svoj život do dnešných dní zasvätil deťom, žiakom, škole. Pomáha im vniknúť do tajov života. Poďakovanie mu patrí za to, že dokázal deťom odovzdať užitočné vedomosti, ale predovšetkým za to, že im dokázal odovzdať múdrosť, lásku, krásu a dobro.

Ocenenie je navrhnuté  pri príležitosti odchodu do dôchodku.

15 Mgr. Lenka Slušňáková  

MŠ Ul. A.Stodolu

 

Za profesionalitu, kreativitu a  úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole

 Pani učiteľka pracuje v materskej škole 10 rokov.  Za toto obdobie preukazovala nesmiernu aktivitu, tvorivý a erudovaný prístup vo výchovno-vzdelávacom procese. Realizuje otvorené hodiny pre pedagógov nielen  domovskej  materskej školy ale aj celého regiónu. Je oporou a príkladom celému pedagogickému zboru.

16 Mgr. Danica Sýkorová

ZŠ Ul. P.Mudroňa

(1958, 30 rokov v ZŠ Mudr.)

Za celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole

Pani Danica Sýkorová pracuje na základnej škole Ul. Mudroňa od r.1986, t.z. 30 rokov. Vždy ju môžete nájsť v kruhu medzi deťmi. Žiaci pod jej vedením dosahujú výborné výsledky v matematických súťažiach a rovnako aj celoštátnom testovaní. Školu reprezentuje v basketbalových a volejbalových turnajoch pedagogických zamestnancov.

17 Mgr. Janka Škulová

Centrum voľného času, Ul. A. Kmeťa

(50 r.)

Za vynikajúcu a tvorivú  prácu  v prospech   centra voľného času a propagáciu  záujmového vzdelávania  

Pani Janka Škulová aktívnym a individuálnym prístupom podporuje rozvoj detí a ich talent. Niekoľko rokov sa pravidelne venuje aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia – vedie záujmový krúžom s názvom Gypsi čavore. Do centra prináša nové nápady, podnety a  podieľa sa na propagácii práce. Je spoluautorkou časopisu – Novinky z Kamaráta. Aktívne sa podieľa na organizácii jednorazových a cyklických podujatí CVČ, na prázdninovej činnosti a takisto príprave okresných kôl predmetových súťaží a olympiád.

Ocenenie je navrhnuté pri príležitosti jej životného jubilea.

18 Mgr. Jana  Špocová

SZŠ Tomáša Zanovita

(1974)

Za profesionálny a zodpovedný prístup k žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese v  základnej škole

Pani Jana Špocová pôsobí v školstve 14 rokov a od roku 2010 pracuje v Súkromnej základnej škole Tomáša Zanovita. Vyučuje slovenský jazyk a telesnú výchovu. Zúčastňuje sa na príprave a priebehu literárnych súťaží a kultúrnych programov. Je spoluorganizátorkou športových podujatí – pravidelne organizuje lyžiarske kurzy, vedie turistický krúžok, a tým vedie žiakov k zdravému životnému štýlu a láske k prírode.

19 p. Renáta Tóthová

ZŠ s  MŠ Ul. Dolinského

(1975)

Za kreatívny prístup a úspechy vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole

Pani Renáta Tóthová je zodpovedná, tvorivá a spoľahlivá. Vedie deti k sebaprezentácii, kritickému mysleniu a spolupatričnosti k regiónu Turca a poznávaniu jeho histórie. Organizuje  nesúťažné prehliadky a vystúpenia detí materskej školy či už pre rodičov v rámci slávnostných akadémií, ale i pre seniorov.

20 Mgr. Kornélia  Václavová

ZŠ s MŠ Ul. Gorkého

(60 r.)

Za celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole Pani Kornélia Václavová pôsobí  v službách školstva už 34 rokov a na ZŠ Ul. Gorkého od roku 2000 ako učiteľka fyziky, chémie a etickej výchovy. Svojim žiakom s láskou vštepuje  poznanie vied a všetkých prírodných zákonov.  Je tvorivá, iniciatívna a veľkým prínosom pre výchovno-vzdelávací proces.

Toto ocenenie je navrhnuté  pri príležitosti jej životného jubilea.

21 Olga Vongrejová

ZUŠ v Martine

(70 r.)

Za  celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese s talentovanými deťmi

Pán Ján Tomka pôsobí v ZUŠ Martin od r. 1968  ako učiteľka hry na klavír v  hudobnom odbore. Podieľala sa na skvalitňovaní výchovno-vzdelávací procesu v klavírnom oddelení a na tvorbe študijných osnov pre hru na tomto nástroji. Jej zásluhou sa zviditeľnil a skvalitnil vzdelávací proces v klavírnom oddelení v Základnej umeleckej škole. 

Ocenenie je navrhnuté pri príležitosti životného jubilea.

22 Mgr. Anna Záhorcová

ZŠ s  MŠ Ul. Dolinského

(60 r.)

Za celoživotnú prácu vo výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole

Pani Záhorcová ako učiteľka je vždy na vysokej odbornej úrovni, ako človek pedantná, ľudská a chápavá. Svojich žiakov viedla k dôslednosti a zodpovednosti. K práci aj k životu pristupuje kreatívne, bez problémov sa prispôsobuje aj novým trendom a požiadavkám vo vyučovaní.

Ocenenie je navrhnuté pri príležitosti jej životného jubilea a odchodu do dôchodku

23 Centrum environmentálnej výchovy Turiec, o.z. Za implementáciu  environmentálnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu  martinských základných škôl a za aktivity súvisiace s poznávaním a ochranou prírody a krajiny Turca

Projekt environmentálnej výchovy má už vyše 20 ročnú tradíciu či už pod hlavičkou CVČ, alebo Centra environmentálnej výchovy Turiec a cieľom je aktívne sa podieľať na výchove žiakov, ktorí budú mať cítenie, myslenie a pochopenie pre prírodu a svoje okolie. Vďaka obľúbenosti u žiakov, učiteľov i rodičov sa podarilo projekt integrovať do výchovno-vzdelávacieho procesu martinských základných škôl. V kalendárnom roku 2016 prebiehala environmentálna výchova na troch pracoviskách – v Turčianskom Petre, Turčianskej Štiavničke a Blatnici s počtom 3 641 zúčastnených žiakov.

24 Projekt dopravná výchova mesta Martin Za realizáciu a skvalitňovanie praktického výcviku dopravnej výchovy pre deti materských a základných škôl mesta Martin a za úspešnú reprezentáciu mesta v dopravných súťažiach na Slovensku a v zahraničí

Zavedením dopravnej výchovy do učebných osnov sa vytvárajú lepšie predpoklady k formovaniu mravného vedomia a zodpovednosti  žiakov pri chôdzi alebo jazde v cestnej premávke. V školskom roku 2015/2016 bolo teoreticky aj prakticky zaškolených 5 900 žiakov. Zamestnancom detského dopravného ihriska sa za krátku dobu podarilo zlepšiť organizáciu dopravnej výchovy a  zároveň zdvihnúť úroveň poskytovanej služby. V júni 2016  štvorčlenné družstvo pod vedením p. Bírovej  získalo 1.miesto v celoslovenskej súťaži „Na bicykli bezpečne“, takisto 1. Miesto vo výtvarnej súťaži „Doprava očami detí“. V celoeurópskej dopravnej súťaži FIA European Traffic Education Contest 2016, kde boli absolútni nováčikovia, obsadili 14.miesto.

 

ZDROJ: hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová

Komentáre