Materské školy začnú zverejňovať termíny a podmienky prijímania detí

Školstvo, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

V najbližších dňoch sa rodičia dozvedia, kedy budú môcť podávať žiadostí o prijatie detí do materských škôl pre školský rok 2018/2019. Termíny spolu s podmienkami prijímania zverejňuje riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom spravidla v období od 15. februára do 15. marca. Samotné prijímanie žiadostí by sa potom malo uskutočniť v termíne od 30. apríla do 31. mája 2018, v nadväznosti na obdobie zápisov detí do prvého ročníka základných škôl.

Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. V žiadosti o prijatie dieťaťa sa uvádzajú základné identifikačné údaje o dieťati a jeho zákonných zástupcoch. Táto žiadosť nepatrí k tlačivám schváleným a zverejneným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zákonný zástupca na prijatie dieťaťa do materskej školy môže podať aj napr. ručne napísanú žiadosť, nemusí tak urobiť len na tlačive vytvorenom materskou školou. Zákonný zástupca môže podať žiadosť osobne, písomne poštou, e-mailom, príp. elektronicky, ako formulár.  Za prijatie žiadosti nesmú materské školy, bez ohľadu na ich zriaďovateľa, vyberať žiadne poplatky.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

V školskom roku 2017/2018 je na Slovensku v prevádzke celkovo 2 984 materských škôl, z toho je 2 742 štátnych, 156 súkromných a 86 cirkevných. V nich bolo spolu zapísaných vyše 160-tisíc detí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšil počet tried v materských školách o 129 a počet detí stúpol medziročne o 1 192. K 15. septembru 2017 bolo evidovaných 12 324 nevybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy.

ZDROJ: MŠVVaŠ SR

Komentáre