Martinský rybovod je konečne funkčný

Správy hlavné, Správy z regiónu, TOP_1, Všetky správy

Martinský rybovod je konečne funkčný

V uplynulých dňoch prebehla kolaudácia stavby rybovodu na tzv. dolnej hati na rieke Turiec.

Hať sa nachádza na riečnom kilometri 7,530 v intraviláne mesta Martin a je jednou z dvoch hatí, ktoré zabraňujú migrácii rýb do veľkej časti povodia rieky Turiec.

Rybovod bol realizovaný ako vnútrokorytová bystrinná rampa

Vodné prostredie rybovodu má umožniť migráciu všetkým pôvodným druhom rýb lipňového pásma. Pre väčšie druhy rýb vrátane hlavátky má slúžiť hlbočina s väčšími rýchlosťami vody, pre menšie jedince a slabšie druhy rýb je vytvorené plytšie prostredie s pomalšou vodou. V rybovode sú umiestnené oddychové balvany, ktoré zároveň spomaľujú rýchlosť prúdu a taktiež dve oddychové zátočiny, ktoré môžu využiť ryby pri jeho prekonávaní.

Vybudovanie rybovodu má slúžiť na prepojenie populácií rýb v povodí rieky Turiec s riekou Váh

Na splnenie tohto cieľa je potrebné spriechodniť aj druhú hať, ktorá sa nachádza cca 1,5 kilometra proti prúdu rieky Turiec. Na tejto hati je navrhnutý obdobný typ rybovodu, v súčasnosti prebieha konanie vo veci stavebného povolenia, realizácia stavby je plánovaná na rok 2020.

V prípade, že obidva rybovody budú plne funkčné, predpokladáme zlepšenie stavu populácií pôvodných druhov rýb v povodí rieky Turiec, ktorá je chránená na národnej aj medzinárodnej úrovni ako významná mokraďová lokalita.

Bariéry v dolnej časti rieky Turiec v meste Martin dostali najvyššiu prioritu na spriechodnenie, vďaka čomu budú môcť hlavátky podunajské využívať spojitosť biotopov rieky Turiec s riekou Váh a Oravy. Prepoja sa tak až 3 územia európskeho významu, kde je predmetom ochrany hlavátka.

Martinský rybovod je konečne funkčný

Martinský rybovod je konečne funkčný

ZDROJ: NP Veľká Fatra, Ing. Andrej Súľovský, Foto: Ing. Apfelová, Ing. Súľovský

Komentáre