Martinské radiátory sa rozohriali v nedeľu 17. septembra 2017

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Príjemné teplé dni sú zrejme nenávratne preč, a tak Martinčanov v týchto dňoch istotne potešil začiatok vykurovacej sezóny. Informoval nás o tom dodávateľ tepla v našom meste – spoločnosť STEFE Martin a.s.

„Vzhľadom na to, že boli splnené podmienky vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 152/2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa, začala spoločnosť STEFE Martin a.s., dňa 17. 9. 2017 vo večerných hodinách s nábehom dodávky tepla na vykurovanie.“ Martina Ďanovská zo spoločnosti STEFE pre portál Turčania.sk doplnila, že „v nedeľu večer začala naša spoločnosť postupne spúšťať kúrenie, dnešný deň – pondelok sa už kúri v celom Martine“.

Dodávateľ tepla musí dodržiavať vyhlášku, v ktorej sa uvádza, že vykurovacie obdobie sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka. „Súčasne ale vyhláška hovorí, že dodávateľ tepla je povinný dodávať teplo, ak priemerná vonkajšia denná teplota vzduchu klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13°C a podľa predpovede vývoja počasia sa neočakáva v nasledujúcom dni oteplenie“, uviedla Martina Ďanovská.

Prikladáme aj časť spomínanej vyhlášky o určenom čase a kvalite dodávky tepla.

§ 1
Určený čas dodávky tepla
(1) Určený čas dodávky tepla na vykurovanie (ďalej len „vykurovacie obdobie“) sa začína spravidla 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí sa 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
(2) Teplo na vykurovanie začne dodávateľ tepla (ďalej len „dodávateľ“) dodávať, ak
a) vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a
b) vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 °C.
(3) Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok dodávky tepla podľa odseku 2.
(4) Dodávateľ a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, sa môžu na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia.
(5) Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať denne od 4.00 h do 23.00 h, ak sa s odberateľom nedohodnú inak.
(6) Teplú vodu je dodávateľ povinný dodávať denne v čase od 5.00 h do 23.00 h alebo v inom čase dohodnutom v zmluve o dodávke a odbere tepla.
(7) Dodávku tepla na iné využitie, ako je uvedené v odsekoch 5 a 6, je dodávateľ povinný dodávať podľa odberového diagramu dohodnutého v zmluve o dodávke a odbere tepla.

§ 2
Určená kvalita dodávky tepla
(1) Teplo na vykurovanie musí byť dodávané tak, aby bola dosiahnutá výsledná teplota ti vo vykurovaných priestoroch podľa prílohy s maximálnou odchýlkou (ti – 1) °C až (ti + 3) °C. Výslednou teplotou ti je vnútorná teplota v miestnosti meraná určeným meradlom.
(2) V čase od 22.00 h do 5.00 h nasledujúceho dňa dodávateľ môže po dohode s odberateľom obmedziť vykurovanie v závislosti od vykurovaného objektu tak, aby boli dodržané požiadavky na tepelnú stabilitu miestnosti.
(3) Dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodávať tak, aby teplota teplej úžitkovej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa bola najmenej 45 °C a najviac 55 °C.
(4) Ak sústava tepelných zariadení v objekte spotreby nie je hydraulicky vyregulovaná, kvalita dodávky tepla na vykurovanie a kvalita dodávky tepla na prípravu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste sa musí zabezpečiť na úrovni parametrov dohodnutých v zmluve o dodávke a odbere tepla.

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre