Martinské aquacentrum – poznáme výsledky súťaže

Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov Martinské Aquacentrum, bolo komplexné riešenie športovo-rekreačného areálu a návrh vedúci k realizácii objektu/objektov mestského plaveckého a relaxačného centra v širšom centre mesta v Centrálnej mestskej zóne Martin (CMZ), v rámci existujúceho areálu športov v Martine.

Zámerom mesta je realizácia nového plaveckého a športovo-rekreačného areálu celomestského až regionálneho významu v rámci existujúceho areálu dnes už nevyhovujúcej mestskej plavárne, ktorý je časťou športovej zóny nachádzajúcej sa v severnej časti CMZ medzi ulicami Tehelná a Novomeského.

Do súťaže sa prihlásilo 45 súťažiacich. Napriek vysokému počtu prihlásených súťažiach bolo do súťaže doručených 11 súťažných návrhov.

Hodnotenie bolo viackolové. Pomerne rýchlo a konsenzuálne sa podarilo vybrať päť návrhov, ktoré svojou kvalitou a riešením priniesli najpodnetnejšie námety k téme. Ďalšia časť rozhodovania bola omnoho náročnejšia. Vo viacerých návrhoch boli veľmi silné a zaujímavé parciálne riešenia. Diskusia medzi porotcami bola živá a intenzívna. Mnoho silných návrhov malo však viaceré problematické miesta, ktoré sa z hľadiska praktickej realizácie v rámci možností mesta, následnej prevádzky a používania, javili ako rizikové. Porota hľadala riešenie, ktoré má potenciál byť reálne v dohľadnej dobe uskutočniteľné. O konečnom výsledku rozhodlo po ďalšom viackolovom hodnotení a rozpravách porotcov až záverečné hlasovanie a skóre umiestnení jednotlivých návrhov. (Š.M.)

O výsledkoch súťaže rozhodovala porota v zložení: Ing. arch. Štefan Moravčík (predseda poroty), Ing. arch. Zuzana Mendelová, Ing. arch. Zoltán Holocsy, PhD., Ing. Milan Malík, Ing. arch. Imrich Pleidel, Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Vladimír Vršanský.

Porota rozhodla o výsledkoch nasledovne (k návrhom pripájame aj krátky sumár komentárov členov poroty):

1 cena: 12 000,- €: FKF design (Návrh B)

Autori: Ing. arch. Ladislav Vikartovský, Ing. arch. Gábor Nagy, Ing. arch. Tamás Czíria

Výber z komentárov členov poroty:

Plusy:

 • Jednoduché, čisté, racionálne, prehľadné riešenie…
 • Jasne pochopiteľný, jednoznačný a logický minimalistický koncept…
 • Intimita a zároveň otvorenosť…
 • Logicky štruktúrovaný priestor…
 • Primeraný civilný výraz…
 • Koncept integrujúci mestskú i krajinnú štruktúru…
 • Najlepšie vizuálne prepojenie – priamy kontakt interiérových a exteriérových funkcií…
 • Príjemná vnútorná “pátiová” atmosféra…
 • Dobre riešené predpolie – priestor pre nástup návštevníkov…
 • Spojenie s parkom…
 • Potenciál v architektonickom tvarovaní interiérov je zrejmý už v súťažnom návrhu…
 • Reálnosť a realizovateľnosť zámeru…

Mínusy:

 • Poddimenzovaný parking, do budúcnosti bude potrebné zvýšiť počet parkovacích miest (riešiteľné)
 • Musí sa postaviť naraz, riešenie nie je etapizovateľné…

Viac tu: https://www.archinfo.sk/sutaze/martinske-aquacentrum-vysledky-sutaze.html

Martinské aquacentrum - poznáme výsledky súťaže

Martinské aquacentrum - poznáme výsledky súťaže

2. cena: 7 000,- €: ENDORFINE (Návrh C)

Autori: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Štefan Petras

Výber z komentárov členov poroty:

Plusy:

 • Silný hmotovo – priestorový koncept…
 • Zaujímavé krajinársko – skulpturálne riešenie…
 • Motív krajiny a parku v mestskom prostredí…
 • Rekreačná lúka ako logo projektu…
 • Spojenie Aquacentra s parkom…
 • Zelené, ekologické riešenie…
 • Malá “zastavanosť”, objekty sú pod zemou…

Mínusy:

 • Problematická orientácia šikmej pochôdznej a pobytovej plochy/strechy…
 • Absencia detailov, ktoré pri realizácii výrazne ovplyvnia celkový architektonický výraz (zábradlia, hrúbky konštrukcií a pod.)…
 • Problematický nástupný priestor určený skôr pre autá, ako pre ľudí…
 • Náročné riešenie z konštrukčného hľadiska, i z hľadiska realizácie a následnej údržby…
 • Veľké hĺbky dispozícií (problém presvetlenia a prípadného prirodzeného vetrania…)…
 • Finančne náročné…

Viac tu: https://www.archinfo.sk/sutaze/martinske-aquacentrum-vysledky-sutaze.html

Martinské aquacentrum - poznáme výsledky súťaže

Martinské aquacentrum - poznáme výsledky súťaže

3. cena: 4 000,- €: hantabal architekti (Návrh G)

Autori: Ing. arch. Juraj Hantabal, Ing. arch. Michaela Hantabalová, Ing. arch. Jakub Hanták, Ing. arch. Pavlína Blažeková

Výber z komentárov členov poroty:

Plusy:

 • Klasický koncept lineárneho rozvoja pozdĺž kolonády/promenády ako ústredného zjednocujúceho motívu…
 • “Agora”, ústredný motív, okolo ktorého sa odvíja spoločenské dianie Aquacentra…
 • Etapizovateľnosť, vývojaschopnosť, pružnosť reagovať na prípadné dodatočné požiadavky a úpravy…
 • Potenciál mestotvornej kvality – objekty ako uličná fronta fasád…
 • Možnosť vytvorenia vrstevnatého, živého parteru…
 • Prepojenie interiéru a exteriéru…
 • Možnosť nenáročného konštrukčného riešenia pri možnom zachovaní architektonickej kvality…
 • Spojenie exteriéru Aquacentra s priľahlým parkom…

Mínusy:

 • Predložený elaborát je skôr urbanistickým a priestorovo dispozičným konceptom so schématickým znázornením fasád, chýba presvedčivejšia architektonická výpoveď…
 • Lineárne riešenie je energeticky náročnejšie na prevádzku…
 • Ťažšia manažovateľnosť objektov ako celku…
 • Anonymný vizuál predloženého návrhu a nízka identifikovateľnosť vnútorného obsahu…

Ďalšie návrhy a fotografie si môžete pozrieť na tejto linke: https://www.archinfo.sk/sutaze/martinske-aquacentrum-vysledky-sutaze.html

Martinské aquacentrum - poznáme výsledky súťaže

Martinské aquacentrum - poznáme výsledky súťaže

ZDROJ: Zverejnené so súhlasom www.archinfo.sk

Komentáre