Lekársku fakultu v Martine bude po prvýkrát viesť žena

Správy hlavné, Správy z regiónu, TOP_2, Všetky správy

Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (JLF UK) zvolil na verejnom zasadnutí dňa 15. novembra 2018 za kandidátku na dekanku JLF UK v Martine prof. MUDr. Andreu Čalkovskú, DrSc., ktorá sa stane prvou ženou, ktorá bude zastávať túto funkciu v 50. ročnej histórii samostatnej lekárskej fakulty so sídlom v Martine.

Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine povedie vo funkčnom období od 1. februára 2019 do 31. januára 2023. Do funkcie dekanky ju vymenuje na návrh Akademického senátu JLF UK v Martine rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

Profesorka Andrea Čalkovská v súčasnosti zastáva funkciu prvej prodekanky a prodekanky pre vedecko-výskumnú činnosť.

Lekársku fakultu v Martine bude po prvýkrát viesť žena
prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

ZDROJ: JLF UK v Martine

Komentáre