Ján Danko zvolal na štvrtok mestské zastupiteľstvo. V programe aj zámer výstavby lanovky na Martinské hole

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Primátor mesta Martin Ján Danko zvolal na štvrtok 30. mája 2019 so začiatkom o 9.00 hod. zasadnutie mestského zastupiteľstva. To prebehne v priestoroch veľkej zasadačky na prízemí Mestského úradu v Martine.

Návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ
 5. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 105 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, prostredníctvom komisie kultúry ,komisie cestovného ruchu a podnikania a komisie sociálno-zdravotnej
 6. Návrh nominácií na udelenie pamätných listov pri príležitosti jubilejného 15. ročníka Dní Milana Hodžu
 7. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika -Česká republika -„Za spoločným priemyselným dedičstvom pohraničia“.
 8. Návrh prenájmu nehnuteľného majetku mesta
 9. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku
 10. Návrh Dohody ourovnaní sporných práv kpozemkom zapísaných na LV č. 7948
 11. Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 99 ohospodárení s majetkom Mesta Martin
 12. Plnenie uznesenia MsZ č. 57/19 -Kultúrna scéna
 13. Informatívna správa očinnosti ahospodárení MF PIC za r. 2018
 14. Informatívna správa očinnosti ahospodárení TV Turiec za r. 2018
 15. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Matra, n.o., za r. 2018
 16. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2019
 17. Zámer výstavby kabínkovej lanovej dráhy zo Strání na Martinské hole
 18. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
 19. Návrh systému prestupného bývania v meste Martin
 20. Žiadosť o vyjadrenie k zaradeniu Súkromnej špeciálnej materskej školy pre deti s poruchami binokulárneho videnia „Očná škôlka UVEA“, ktorá bude zameraná výlučne pre deti s poruchami binokulárneho videnia, A. Kmeťa 19, Martin a Súkromnej výdajnej školskej jedálne A. Kmeťa, Martin ako súčasť Súkromnej materskej školy pre deti s poruchami binokulárneho videnia „Očná škôlka UVEA“ do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2020
 21. Návrh Dodatku č.6 k VZN č. 104 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mesta Martin
 22. Vyhodnotenie mestského operačného plánu zimnej údržby
 23. Rôzne
 24. Interpelácie poslancov
 25. Záver

ZDROJ: Mesto Martin, foto: ilustračné

Komentáre