Ján Danko zvolal na štvrtok mestské zastupiteľstvo. V programe aj o mobilnej ľadovej ploche

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Primátor mesta Martin Ján Danko zvolal na štvrtok 22. augusta 2019 so začiatkom o 9.00 hod. zasadnutie mestského zastupiteľstva. To prebehne v priestoroch veľkej zasadačky na prízemí Mestského úradu v Martine.

Návrh programu:

1.Otvorenie

2.Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice

3.Schválenie programu rokovania

4.Správa o plnení uznesení MsZ a úloh VMČ

5.Informatívna správa o činnosti a hospodárení spol. Brantner Fatra s.r.o. za r. 2018

6.Organizačný poriadok Mestskej polície –poriadkového útvaru mesta Martin

7.Dopravná situácia na ceste I/65 v mestskej časti Martin –Košúty súvisiaca s dočasnou okružnou križovatkou

8.Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z OP Kvalita životného prostredia na posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí

9.Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z OP Ľudské zdroje na podporu budovania technickej infraštruktúry -cestné komunikácie v obciach s MRK

10.Program odpadového hospodárstva mesta Martin na roky 2016 –2020

11.Budovanie vodárenských rozvodných sietí na území mesta

12.Dokončenie výstavby tréningovej hokejovej haly

13.Informatívna správa o stave deliaceho objektu MILLENIUM

14.Návrh zmeny rozpočtu-zvýšenie rozpočtu Mesta Martin na rok 2019 o finančné prostriedky z rezervného fondu na investičnú akciu „Mobilná ľadová plocha“

15.Prenájmy nehnuteľného majetku

16.Zámer prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa –MsČ Priekopa

17.Zámer majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľného majetku v prospech mesta –pozemky pod ihriskom v Priekope

18.Zámena nehnuteľného majetku

19.Schválenie nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku–darovanie –MČ Tomčany

20.Návrh dodatku č. 14 k VZN č.58 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Martin

21.Budúce nadobudnutie vlastníctva k nehnuteľnému majetku –lokalita Osikovo

22.Zámer majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľného majetku v prospech mesta -Prenájom majetku pod vlakovou stanicou Martin od Železníc SR

23.Informatívna správa o výsledkoch kontrol

24.Návrh dodatku č. 5 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy, P. Mudroňa 6, Martin

25.Návrh dodatku č. 12 k Zriaďovacej listine Centra voľného času, A. Kmeťa 22, Martin

26.Žiadosť o vyjadrenie súhlasu k zaradeniu Súkromnej materskej školy „Ako u mamy“ do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od 1.9.2020

27.Informatívna správa o zabezpečení dopravnej výchovy v školách v šk. roku 2018/2019

28.Informatívna správa o zabezpečení environmentálnej výchovy v školách v šk. roku 2018/2019

29.Rôzne

30.Interpelácie poslancov

31.Záver

ZDROJ: Turčania.sk, foto: ilustračné

Komentáre