Fest foto súťaž 2017

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

5. ročník fotosúťaže pre deti i dospelých v rámci 7. ročníka Martinského cestovateľského festivalu „Bez hraníc“.

Propozície

Organizátori: Martinský klub priaznivcov cestovania a Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Časový harmonogram FEST FOTO SÚŤAŽE 2017:
16. 9. – 16. 10. 2017 – možnosť prihlasovať sa do fotosúťaže,
11.11. 2017 o 16.00 h  – vernisáž výstavy porotou vybraných fotografií, odovzdanie diplomov a cien v priestoroch kina Strojár v Martine,

Celková hodnota odmien pre výhercov je cca 250 €.

Mená osôb, ktoré získajú diplomy a ceny, budú zverejnené najneskôr tri dni po vyhlásení výsledkov  na internetovej stránke Martinského klubu priaznivcov cestovania:  www.cestoklubmartin.sk, na FB stránkach Martinského klubu priaznivcov cestovania a na internetovej stránke Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine: www.tks.sk.

Prihlásiť Vaše fotografie do fotosúťaže môžete nasledovným spôsobom:

Vyplnením elektronickej prihlášky na webstránke Martinského klubu priaznivcov cestovania: www.cestoklubmartin.sk a nasledovným zaslaním fotografií podľa pokynov v tejto prihláške.

Fotografie do fotosúťaže môžete prihlasovať v dvoch vekových kategóriách:

 1. kategória do 16 rokov (vrátane),
 2. kategória nad 16 rokov.

Podmienky účasti v súťaži:

 • Súťaže sa môže zúčastniť každý tvorca, fotograf.
 • Účastník súťaže súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v evidencii organizátorov pre potreby súťaže. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.
 • Organizátori si vyhradzujú právo odmietnuť fotografie, nespĺňajúce kritériá morálnych zásad.
 • Účastník súhlasí s tým, aby ním odovzdané snímky organizátor použil na propagáciu Martinského cestovateľského festivalu, a to buď publikovaním v tlači, masmédiách, na výstavách alebo plagátoch, bez nároku na honorár.
 • Každý tvorca môže prihlásiť do súťaže maximálne 3 fotografie.
 • Každý autor je povinný označiť svoje súťažné práce všetkými potrebnými údajmi: meno a priezvisko, veková kategória, názov fotografie. V opačnom prípade nebudú práce do súťaže prijaté.
 • Autor vyplnením požadovaných údajov potvrdzuje, že do súťaže prihlasuje svoje autorské fotografie a súhlasí s podmienkami súťaže.

Technické podmienky:    

Fotografie je potrebné uložiť a zaslať vo formáte JPG, v kvalite, ktorá umožní ich tlač vo veľkosti min. 30 cm na 45 cm. Maximálna veľkosť fotografie je 8 MB.

III. Súťažná téma spoločná pre obe kategórie:

Rozmanitosť kultúr očami cestovateľa (ľudia a ich osudy, ľudské emócie, spôsob života, stravovania, bývania, relaxu, …)

Hodnotenie súťaže porotou:

 1. Odborná porota vyhodnotí práce, uskutoční výber (maximálne 30) prác na výstavu.
 2. Organizátori súťaže udelia diplomy a ceny za 1., 2. a 3. miesto v oboch kategóriách tak, aby udelenie cien zodpovedalo čo najobjektívnejšiemu umeleckému hodnoteniu vo vekových kategóriách.
 3. Organizátori si vyhradzujú právo na základe kvality súťažných snímok niektoré ceny neudeliť.

Udelenie špeciálnej ceny:
Počas hlavného programu festivalu 11. 11. 2017 sa uskutoční verejné  hlasovanie o najlepšiu fotografiu, ktoré bude ukončené o 15.30 h.

Kontakt – bližšie informácie: cestoklubmartin@gmail.com, http://www.cestoklubmartin.sk/category/fest-foto-sutaz/

Komentáre