Dielňa tvorivého divadla – 6. ročník

Kultúra, Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 9. novembra 2018 o 17.00 h v divadelnej sále Živeny v Martine záverečnú prezentáciu 6. ročníka projektu Dielňa tvorivého divadla. Projekt bol financovaný z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

„Na tohtoročnej tvorivej dielni sme sa zameriavali na rozvoj verbálnej komunikácie a tiež na tvorbu nonverbálneho divadla. V prvej  časti dielní sme pracovali a spoznávali súčasné žánre, ako napr. storytelling, stand-up a analyzovali sme spoločne aj rôzne vystúpenia súčasných youtuberov. Rozvíjali sme naše komunikačné zručnosti prostredníctvom rôznych rétorických cvičení. Všetci študenti ma veľmi milo prekvapili svojou pestrou slovnou zásobou a zmyslom pre pointu, tiež dobrým vyjadrovaním sa. V druhej časti dielní sme sa zamerali na vyjadrenie v nonverbálnom divadle. Konkrétne sme pracovali s vyjadrovaním sa cez zvuky a hudbu v divadle a v poslednej dielni cez materiál. Vzniklo niekoľko vtipných a zaujímavých etúd, ktoré študenti sami pod odborným vedením vytvorili. Obe spolupracujúce lektorky MMus Denisa Uherová, Mgr.art. Zuzana Galková, ArtD. a aj ja ako garantka programu sme s dielňou spokojné a tešíme sa, že noví študenti, ktorí pribudli tento rok obohatili skupinu. Verím, že nový mladý kolektív prinesie veľa podnetného a teším sa na ďalšiu tvorbu s nimi,“ píše garantka projektu Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD.

Záverečnej prezentácie, ale i projektových aktivít bola zakaždým účastná Mgr. Eva Benčíková, vedúca DDS Kamarát z Martina, ktorá svojimi dlhoročnými skúsenosťami s prácou s detskými ochotníkmi dodávala workshopom materinskú atmosféru.

Program prezentácie bol venovaný krátkym autorským textom a pohybovo-hudobným etudám, prostredníctvom ktorých mladí herci ukázali, čo sa počas jednotlivých workshopov naučili. Prezentáciou sprevádzala Naďa Uherová. Divadelnú sálu v Živene zaplnili rodičia, starí rodičia, súrodenci, ale i kamaráti prezentujúcich účastníkov projektu, ktorí svojim potleskom ocenili pokroky mladých ochotníkov.

Mgr. Eva Palovčíková Záthurecká
Manažér pre ZUČ
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 656/3, 036 01 Martin
www.tks.sk; palovcikova.zathurecka@gmail.com
043/ 4132394

Komentáre