Deň otvorených dverí u primátora mesta Martin Jána Danka

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Deň otvorených dverí u primátora mesta Martin Jána Danka pokračuje aj po prázdninách.

Primátor privíta všetkých Martinčanov, ktorí prejavia záujem vo svojej kancelárii na druhom poschodí Mestského úradu v Martine (Sekretariát vedenia mesta) v pondelok 2. septembra 2019 od 12.00 do 14.00 hod.

Primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a štatutárnym orgánom mesta. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Je volený v priamych voľbách obyvateľmi mesta na 4 roky.

Organizačný poriadok mesta Martin vymedzuje v zmysle zákona o obecnom zriadení primátorovi mesta nasledovné kompetencie:

priamo riadi:

 • zástupcu primátora,
 • prednostu mestského úradu,
 • sekretárku primátora,
 • hovorcu,
 • referenta pre BOZP a PO,
 • referenta krízového manažmentu,
 • referentov pre verejné obstarávanie,
 • koordinátora projektu Európske hlavné mesto kultúry,
 • náčelníka mestskej polície,
 • riaditeľa Útvaru hlavného architekta mesta Martin,
 • riaditeľa Správy športových zariadení mesta Martin,
 • riaditeľa Kultúrneho centra mesta Martin,
 • riaditeľa Turisticko-informačnej kancelárie mesta Martin,
 • riaditeľov základných škôl zriadených mestom,
 • riaditeľov materských škôl zriadených mestom,
 • riaditeľa základnej umeleckej školy,
 • riaditeľa centra voľného času Kamarát.

schvaľuje:

 • vnútorné riadené dokumenty,
 • platové náležitosti zamestnancov,
 • systemizáciu pracovných miest zamestnancov,

rozhoduje o:

 • všetkých veciach správy mesta s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii mestského zastupiteľstva,
 • personálnych a platových náležitostiach zamestnancov mesta Martin a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť mesta,
 • zahraničných pracovných cestách zamestnancov mesta Martin, riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a poslancov mestského zastupiteľstva,
 • tuzemských pracovných cestách priamo riadených vedúcich zamestnancov,
 • zriadení krízového štábu mesta, ako výkonného orgánu krízového riadenia pre prípravu na obranu štátu a v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,

vykonáva:

 • obecnú správu,
 • hodnotenie  priamo riadených  vedúcich zamestnancov,
 • ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom,

uzatvára:

 • pracovné zmluvy so zamestnancami mesta,
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • uzatvára zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
 • zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • udeľuje cenu primátora po schválení návrhu v mestskej rade,
 • vymenúva a odvoláva prednostu mestského úradu,
 • vymenúva a odvoláva riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom po schválení v mestskom zastupiteľstve.

ZDROJ: Mesto Martin

Komentáre