Bezplatné mediačné poradenstvo v Martine pokračuje

Správy hlavné, Správy z regiónu, Všetky správy

Mesto Martin naďalej pokračuje v napĺňaní Vízie rozvoja mesta poskytovaním bezplatného mediačného poradenstva pre svojich obyvateľov.

Mediácia je efektívny a svetovo uznávaný proces alternatívneho riešenia konfliktov a sporov a to aj v prípade, keď už sú podané žaloby a súdne pojednávanie aktuálne.

Mediátor, ako tretia, nezávislá a nezaujatá osoba, pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia, uľahčuje komunikáciu a vzájomné pochopenie sa.

Používa sa aj vtedy, keď strany sporu už sú v rozbehnutom konflikte a nevedia zvládať nadlimitnú záťaž bez pomoci tretej, nezávislej osoby.

Mediácia môže byť využívaná napríklad v nasledujúcich oblastiach:

  • rodinná mediácia – manželské, či partnerské konflikty, dohoda o úprave rodičovských práv a povinností voči deťom, otázka výživného, či styku rodičov s deťmi po rozvode, spory v širšom rodinnom spoločenstve (rodičia – deti, súrodenci a pod.), riešenie masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
  • spory pri susedskom a komunitnom spolunažívaní (upratovanie spoločných priestorov, domáce zvieratá, hluk, parkovanie, nezhody v spoločenstvách vlastníkov bytov, konflikty medzi mládežou a staršími občanmi, poškodzovanie cudzieho majetku, chodenie po cudzom pozemku, rušenie nočného pokoja a pod.),
  • spory občanov vo veciach samosprávy, verejnej správy a životného prostredia, či s inými verejnými inštitúciami,
  • obchodné spory (spory, vyplývajúcich zo zmlúv medzi obchodnými partnermi, napr. reklamácie služieb, záväzky a pohľadávky obchodných partnerov, vzťahy so zákazníkmi (customer relationship management),
  • spotrebiteľské spory – spory vyplývajúce zo spotrebiteľských zmlúv, pracovno-právne vzťahy (konflikty medzi zamestnancami a zamestnávateľmi, medzi nadriadenými a podriadenými, kolegami navzájom).

Bezplatné mediačné poradenstvo je realizované v priestoroch budovy MsÚ Martin, 2. poschodie, kancelária č. 219 každý nepárny týždeň v stredu od 13.00 hod. – 16.45 hod.

Mediátorka Mgr. et Mgr. Iveta Gallová, PhD. poskytne informáciu o tom, čo je mediácia a posúdi vhodnosť sporu na riešenie prostredníctvom mediácie.

ZDROJ: Mgr. Zuzana Kalmanová, hovorkyňa mesta Martin

Komentáre