Mesto Martin vyhlásilo urbanisticko-architektonická súťaž návrhov Martinské Aquacentrum

Správy hlavné, Správy z regiónu, TOP_2, Všetky správy

ÚHA (Útvar hlavného architekta) mesta Martin vyhlasuje ku dňu 28.03.2018 verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov Martinské Aquacentrum na komplexné riešenie športovo-rekreačného areálu v centre mesta.

Mesto Martin ako verejný obstarávateľ, v zastúpení Útvarom hlavného architekta mesta Martin (ďalej aj ÚHAM), vyhlasuje ku dňu 28.03.2018 verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov Martinské Aquacentrum na komplexné riešenie športovo-rekreačného areálu v centre mesta ako projektovú súťaž návrhov s udelením cien podľa §§ 119 – 257 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO č.157/2016 Z.z. o súťažiach návrhov a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016.

Výrez z ÚPN-SÚ Martin s vyznačením riešeného územia
Výrez z ÚPN-SÚ Martin s vyznačením riešeného územia

Zámer a cieľ súťaže:

Zámerom mesta Martin je v športovej zóne v CMZ vybudovať celomestský a regionálny športovo-rekreačný plavecký areál s objektom krytej plavárne s adekvátnou športovou a rekreačnou vybavenosťou zodpovedajúcou celoročnej prevádzke a vyhovujúcej pre výcvik plávania, pre tréningy a usporiadanie plaveckých súťaží a vodnopólových zápasov aj na medzinárodnej úrovní v súlade s ÚPN-SÚ Martin v platnom znení. Mesto uvažuje s intenzívnym využitím vybratej lokality, preto sa plánuje asanácia všetkých stavieb, ktoré na riešenom území v súčasnosti nachádzajú. Primárne sa požaduje návrh a výstavba krytej plavárne a riešenie parkovacích objektov (parkovací dom) a plôch.

Cieľom tejto urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov je výber spracovateľa urbanistickej štúdie riešeného územia – areálu v podrobnosti zóny a projektovej dokumentácie Martinského Aquacentra (pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie) bez inžinierskej činnosti, ktorú si Mesto Martin a ÚHA mesta budú vykonávať vo vlastnej réžii.

Ortofoto mapa riešeného územia
Ortofoto mapa riešeného územia

Termíny súťaže:

  • vyhlásenie súťaže 28.03.2018
  • lehota na odovzdanie súťažných návrhov do 21.06.2018 do 15:00 hod. (na Sekretariát Útvaru hlavného architekta mesta Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, 4. poschodie č. dverí 423)
  • vyhodnotenie súťaže 28.- 29.06.2018
  • vyhlásenie výsledkov súťaže do 13.07.2018

Súťažné podklady:

Súťažné podmienky a súťažné pomôcky je možné získať elektronicky na e-mailovej adrese sekretárky súťaže Ing. arch. Viery Šottníkovej viera.sottnikova@gmail.com po zaregistrovaní záujemcu o účasť v súťaži uvedením kontaktnej e-mailovej adresy apo vyjadrení súhlasu, že súťažné pomôcky použije iba pre účely súťaže. Následne mu budú súťažné podmienky a pomôcky zaslané elektronicky cestou cezwww.uschovna.cz. O súťažné podmienky a súťažné pomôcky je možné požiadať v termíne do 13.06.2018 do 24:00 hod.

Súťažné podmienky a pomôcky sa záujemcom o účasť v súťaži poskytujú bezodplatne.

Sekretárka súťaže:

Ing. arch. Viera Šottníková
Priehradka 10, 036 01 Martin
viera.sottnikova@gmail.com
+421 903 794 736

Hlavné ceny:
1. cena 12 000,- €
2. cena 7 000,- €
3. cena 4 000,- €

Súťažné podmienky Martinské Aquacentrum na zverejnenie [PDF, 978 kB]

ZDROJ: Mesto Martin

Komentáre