Anketa: Aký bol pre vás rok 2017 a aký bude rok 2018? Hrnčiar, Maťovčík, Žigo, Kubička, Cintulová

Správy hlavné, Správy z regiónu, TOP_1, Všetky správy

Na začiatku nového roka ľudia bilancujú. Čo spravili za rok minulý, čo by som chceli spraviť v nasledujúcom roku. Na naše otázky odpovedali Andrej Hrnčiar, Marcel Maťovčík, Imrich Žigo, Dušan Kubička a Erika Cintulová.

Anketa: Aký bol pre vás rok 2017 a aký bude rok 2018? Hrnčiar, Maťovčík, Žigo, Kubička, CintulováAko by ste v pár vetách zhodnotili rok 2017 z pozície primátora mesta Martin? (Primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar)

Rok 2017 bol pre mesto Martin ťažký. Najdôležitejšou udalosťou pre mesto rozhodne bolo to, že sa nám po dlhých rokoch podarilo ukončiť kauzu Martinské hole a vyviesť mesto z nútenej správy, ktorá mu bránila v investíciách do ďalšieho rozvoja. Vedenie mesta i ja osobne sme urobili všetko pre to, aby sme za pohľadávku platiť nemuseli. Dlhé roky som vnímal justičný boj o túto pohľadávku ako zápas za elementárnu spravodlivosť. Dodnes som presvedčený, že pravda bola na strane Martinčanov a nie na strane rôznych podvodníkov, ktorí celú túto špinu vymysleli a žiaľ, nakoniec aj za výdatnej pomoci slovenských súdov uskutočnili.

Nesmierne sa teším, že máme v novom roku voľné ruky a môžeme sa pustiť do inovatívnych projektov, na ktoré boli Martinčania pred nútenou správou zvyknutí a ktoré si zaslúžia.

Aké sú Vaše plány ako primátora posledný volebný rok?

Keďže sme počas nútenej správy strategicky neoddychovali, už v najbližších týždňoch sme pripravení spustiť desiatky projektov, stavieb a iných investícií, ktoré zlepšia život v meste. Za všetky spomeniem nové riešenie parkovania v Záturčí, budovanie nových cyklotrás a ich spojenie tak, aby sa cyklisti dostali až do Vrútok a iné projekty, ktoré sú v súlade s Víziou rozvoja mesta. Je mojou prioritou, aby som do konca svojho volebného obdobia splnil všetky sľuby, ktoré som Martinčanom v  roku 2014 dal. Som rád, že v priebehu môjho posledného funkčného obdobia sa nám veľa vecí podarilo aj napriek finančným obmedzeniam. Vytvorili sme Plán hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja mesta Martin do roku 2022, ktorý je podkladom na čerpanie eurofondov. Podarilo sa nám zaviesť bezplatné právne poradenstvo pre všetkých Martinčanov, bezplatnú mediáciu, predĺžiť cyklotrasy, rozšíriť kapacitu materských škôlok a množstvo iných projektov.

Okrem splnenia sľubov však chcem odštartovať aj novinky a predstaviť Martinčanom inovácie a projekty v rámci Smart City a otvoriť tak dvere novým technológiám v samospráve.

Na konci volebného obdobia som pripravený odprezentovať odpočet svojho programu a celej dvanásťročnej práce, vrátane všetkých investičných akcií, projektov a programov, aby si každý mohol urobiť vlastný názor, či sa mesto v posledných rokoch rozvíjalo.

Anketa: Aký bol pre vás rok 2017 a aký bude rok 2018? Hrnčiar, Maťovčík, Žigo, Kubička, CintulováAko by ste zhodnotili rok 2017 z pozície prednostu okresného úradu? (Prednosta Okresného úradu v Martine Marcel Maťovčík)

Som veľmi rád, že sa mi podarilo zrealizovať alebo byť súčasťou projektov, ktoré majú zmysel pre celý región. V roku 2017 sa začala rekonštrukcia cesty I/65 medzi Turčianskymi Teplicami a Príbovcami. Počas kontrolných dní som osobne dohliadal na to, aby práce postupovali podľa dohodnutého časového harmonogramu.

V minulom roku som spolu so záchrannými zložkami riešil krízové situácie počas ľadových a vodných povodní v obciach rovnako ako v meste. Podporoval som ochranu životného prostredia organizáciou dobrovoľníckych brigád a podujatí, na ktorých som sa osobne zúčastňoval. Spolupracoval som so znevýhodnenými občanmi, s dôchodcami, deťmi a mládežou, v čom chcem aj naďalej pokračovať a podporovať ich aktivity.

V októbri minulého roka sa pod záštitou komisie sociálno-zdravotnej pri MsZ v areáli SIM konal už druhý ročník Športového dňa seniorov a detí. V spolupráci s hasičmi a mestskou políciou bol zabezpečený skvelý program, športové hry i občerstvenie. Už teraz sa teším na tretí ročník.

V roku 2017 sa podarilo zhmotniť myšlienku obnovenia tradície osláv MDD v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine. Prvý ročník bol veľmi úspešný a verím, že aj tento rok bude druhý ročník aspoň tak úspešný.

Aké sú Vaše plány ako prednostu pre rok 2018 ?

Keďže moja pozícia prednostu Okresného úradu Martin si vyžaduje riešenie problémov a podnetov nielen v meste Martin, ale aj v priľahlých obciach, viem, ktoré sú najväčšie problémy regiónu a viem, akým spôsobom by sa dali efektívne riešiť. Mojím cieľom je, aby sa celkovo zlepšila kvalita života v Turci vo všetkých oblastiach.

Po úspešnej rekonštrukcii cesty I/65 sa dá očakávať veľké vyťaženie tohto úseku, a tým zhustenie premávky v úseku križovatky v Košťanoch nad Turcom. Preto sa chcem spolupodieľať pri riešení tejto situácie a presadiť nevyhnutný krok, ktorým je vybudovanie kruhového objazdu. Pozornosť budem venovať aj riešeniu výstavby nedokončených úsekov rýchlostnej cesty R3, ako aj mnohým ďalším problémovým úsekom ciest v okrese Martin.  Snažím sa presadzovať urýchlenú prípravu podkladov pre realizáciu vybudovania východného obchvatu Martina (obslužnú komunikáciu) a dúfam, že tento rok sa mi podarí presvedčiť poslancov o nutnosti tohto riešenia. Je potrebné odťažiť dopravu v centre, pri kostole a hlavne križovatku pod Národným cintorínom.

Ako som už spomenul, v tomto roku plánujeme so spoluorganizátormi uskutočniť druhý ročník osláv MDD v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine. Chceme pozvať viac škôl ako minulý rok a postupne toto podujatie sprístupniť aj rodinám s deťmi. Je dôležité priblížiť prácu záchranárov, hasičov, policajtov a vojakov občanom v okrese formou spoločných podujatí a podporovať spoluprácu so záchrannými zložkami.

Rád by som spomenul, že 30. 10. 2018  si pripomenieme 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa, známej aj pod názvom Martinská deklarácia. Oslavy sa budú konať v Martine za účasti vysokých štátnych funkcionárov na Základni výcviku a mobilizačného doplňovania PS OS SR, v spolupráci s Okresným úradom Martin, Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom obrany SR.

Anketa: Aký bol pre vás rok 2017 a aký bude rok 2018? Hrnčiar, Maťovčík, Žigo, Kubička, CintulováAko by ste v pár vetách zhodnotili rok 2017 z pozície poslanca MsZ ? (Dušan Kubička, poslanec Mestského zastupiteľstva v Martine)

Rok 2017 bol rokom veľmi vážneho a dôležitého rozhodnutia o ukončení nútenej správy. Všetci vieme, že nútená správa, v ktorej sme sa po dlhých rokoch súdnych sporov nedobrovoľne ocitli, znamenala pre mesto a jej obyvateľov úpadok. Neistotu, útlm investičných akcií a zvyšovanie dlhu voči veriteľovi sme dokázali zastaviť práve týmto rozhodnutím. Som si vedomý, že nie všetci Martinčania sa s týmto krokom plne stotožňujú, ale v danej situácii to bolo podľa mňa najlepším riešením. Aj preto si myslím, že najbližšie mesiace a roky ukážu, že sme sa rozhodli správne a naše mesto sa bude rozvíjať vo všetkých oblastiach.

Aké sú Vaše plány ako poslanca pre rok 2018 ?

Máme pripravený investičný plán v našej mestskej časti Košúty, v ktorom sú zahrnuté opravy komunikácií, budovanie parkovacích miest, prepojovacích chodníkov, revitalizáciu sídliskovej zelene a množstvo menších projektov, ktoré budeme v tomto roku realizovať. A pre mňa osobne, ako dlhoročného cyklistického aktivistu, bude nesmierne dôležitým projektom výstavba cyklotrasy Martin – Vrútky popri rieke Turiec, ktorá by mala spĺňať všetky parametre kvalitnej cyklistickej infraštruktúry vrátane osvetlenia, mostov a oddychových zón. Stál som pri zrode tohto projektu pred niekoľkými rokmi a v súčasnosti aktívne spolupracujem s mestom na jeho realizácii.

Anketa: Aký bol pre vás rok 2017 a aký bude rok 2018? Hrnčiar, Maťovčík, Žigo, Kubička, CintulováAko by ste zhodnotili rok 2017 z pozície starostky obce Kláštor pod Znievom? (Starostka obce Kláštor pod Znievom a poslankyňa Žilinského samosprávneho kraja Erika Cintulová)

Rok 2017 bol mimoriadne rušným, ale najmä mimoriadne úspešným rokom. V mnohom bol dokonca rekordný, či už ide o dotácie a granty, ktoré sa nám podarilo získať, alebo aj napríklad v počte kultúrnych akcií v našej obci, nehovoriac o počte návštevníkov Kláštorského jarmoku. Po dlhom čase sa nám podarilo pohnúť s kanalizáciou a zrealizovali sme prečerpávaciu stanicu, vďaka ktorej sme pripojili 5 ulíc. Podarilo sa nám to vďaka dotácii z Envirofondu vo výške 200.000 EUR. Sme hrdí na novo zrekonštruovanú materskú škôlku, ktorú sme vďaka dotácii vo výške 195.000,- EUR zateplili, vymenili kúrenie  a vymenili strešnú krytinu. Po byrokratických peripetiách finišujeme s rekonštrukciou Obecného úradu, kde sme tiež vymenili strechu a okná, zateplili sme  a inštalujeme nové úsporné kúrenie. Spustili  sme kamerový systém a našu obec teraz nepretržite sleduje zatiaľ 7 kamier.  Opäť sme vďaka dotácii mohli ošetrovať ďalšie stromy v Aleji biskupa Jozefa Klucha. Veľmi úspešný bol aj projekt, ktorý sme realizovali so Slovenskou  sporiteľňou,  a to „Z Kláštora do sveta“ kde úspešní absolventi našej Základnej školy rozprávali o tom, ako sa im podarilo preraziť vo svete. Vďaka tomuto projektu sa nám, okrem iného, podarilo do knižnice zakúpiť  počítač a ozvučenie a knihy. Vďaka dotáciám z Úradu práce sme počas roka mohli zamestnať niekoľkých pracovníkov, či už na úrade alebo na prevádzke. V roku 2017 sme nezaháľali ani pri príprave a podávaní projektov a žiadostí na ďalšie investičné aktivity. Podali sme projekty a čakáme na vyhodnotenie rekonštrukcie novej hasičskej zbrojnice,  prístavby garáže k hasičskej zbrojnici, podali sme žiadosť o dotáciu na kanalizáciu od Lazian až po časť Ihráč, čiže po Slovany popri Vríci v hodnote 1.500.000 EUR.  Z environmentálneho fondu žiadame dotáciu na stredisko na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Máme pripravenú eurofondovú žiadosť  na zberný dvor. Reštaurovanie náhrobkov Točekovcov na cintoríne. Chceli by sme pokračovať v ošetrovaní Aleje biskupa Jozefa Klucha. A žiadame dotáciu aj na rozšírenie.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa o tento krok pričinili a teší ma, že v našej obci panuje žičlivá atmosféra spolupráce  a práve táto spolupráca priniesla výsledky, na ktoré môžeme byť hrdí.

Aké sú Vaše plány ako starostky a poslankyne ŽSK pre rok 2018?

Aký bude rok 2018. Osmička na konci predznamenáva, že bude výnimočný. Čaká nás rok, od ktorého sa veľa očakáva a ja verím, že bude výnimočný pozitívnym spôsobom aj v obci aj celkovo.

V obci pripravujeme akcie, ktorými si pripomenieme aj niektoré udalosti, ktoré majú tento rok výročie. Okrem iných aj majáles v štýle Prvej republiky, na ktorý vás už teraz pozývam. Ale ako je už  v Kláštore zvykom, opäť nás čakajú podujatia zaujímavé pre celý Turiec. Minulý rok sa zapáčil Turčiansky akčný deň, kedy sa u nás prezentovali so statickými ale aj dynamickými ukážkami hasiči, záchranári, policajti a colníci. Takže aj v roku 2018 ten deň plný akcie zorganizujeme.

Po tretíkrát za sebou sme dostali dôveru atletického zväzu a náš Beh na Zniev bude opäť Majstrovstvami Slovenska v behu do vrchu. Pripravujeme Filmový kino víkend, Hasičské súťaže – O pohár starostky a už tradičnú a výnimočnú Laziansku potokovicu, Znievske dni cyklistiky – Slovenské Pyreneje si pripíšu už 57. pokračovanie. Leto opäť zavŕšime Kláštorským jarmokom. Kto bude po Boney M hlavnou hviezdou 4. ročníka? Nechajte sa prekvapiť.

V Kláštore pod Znievom nás ale čaká aj veľa práce na investičných akciách, ktoré sme si na tento rok naplánovali a budeme ostošesť písať žiadosti o granty a dotácie.

Čaká ma aj práca poslankyne VÚC a ja verím, že sa podarí presadiť skvelé veci pre celý Turiec. Zatiaľ sa zastupiteľstvo rozbieha, zasadnutia boli skôr ešte slávnostné ako pracovné. Som predsedom jedného z klubu nezávislých poslancov. Rozdelili sa pracovné komisie, som členkou Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia. Najbližšie nás čaká zastupiteľstvo 29. januára.

Vo VÚC by som rada pracovala podobne ako v obci, prinášala dobré nápady a snažila sa ich presadiť. Určite chcem zlepšiť komunikáciu o práci poslancov, zastupiteľstva a župy ako takej.

Chcem sa angažovať aj v poukázaní na problém ciest v Turci, konkrétne R3 (hoci rýchlostné cesty nespadajú pod kompetenciu VÚC), ktorá sa pomaličky dostáva do úzadia. Variant R3 je oveľa výhodnejší ako preferovaný variant R1, a to nielen pre nás, Turčanov.

Anketa: Aký bol pre vás rok 2017 a aký bude rok 2018? Hrnčiar, Maťovčík, Žigo, Kubička, CintulováAko by ste v pár vetách zhodnotili rok 2017 z pozície predsedu predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec – Kremnicko? (Imrich Žigo, viceprimátor mesta Martin, predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec – Kremnicko)

Základnú štruktúru našej Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR), aj v uplynulom roku 2017 tvorili predovšetkým mestá Martin, Turčianske Teplice a Kremnica, členmi sú však aj ďalšie obce, občianske združenia, rôzne spoločnosti, hotely či strediská, ktoré sa zúčastňujú na formovaní podmienok pre cestovný ruch.

Jedným z pilierov našej OOCR Turiec – Kremnicko sú ferratové chodníky. Pre tých, čo ešte nevedia, čo sú „ferraty“,  ide o zaistené lezecké trasy, kde sa istíte pomocou pevného oceľového lana, ktoré vás sprevádza celú cestu. Nimi sa odlišujeme od iných slovenských regiónov, podporujeme výnimočnosť našej turistickej ponuky. Som naozaj rád, že sa nám po ferrate na Martinské hole podarilo v roku 2017 otvoriť novú, už druhú ferratu, tentokrát na Skalke. Tu je takýchto lezeckých ciest dokonca až šesť, čo znamená mnoho zážitkov pre turistov. Na svoje si na Skalke prídu aj začiatočníci, ale nezabudli sme ani na skúsenejších lezcov, pre ktorých je pripravená trasa s názvom Výzva.

Ďalším fenoménom Turca je cyklistika. V Turci máme asi 400 km značkovaných cyklochodníkov, na kremnickej strane viac ako 200 km, všetko je navzájom prepojené. Na programe dňa je údržba značenia a budovanie infraštruktúry – prístrešky, oddychové miesta, stojany, rozhľadne. Máme na to v rozpočte OOCR Turiec-Kremnicko vyčlenené financie, ale mrzí ma, že mnohokrát opakovane musíme dávať peniaze do opráv a rekonštrukcií infraštruktúry, ktorú zničili vandali…

Aké sú Vaše plány ako  predsedu predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec – Kremnicko pre rok 2018? 

Aj v roku 2018 budeme rôznymi prostriedkami podporovať našu líniu ferraty – cyklo – voda – kúpele – lyžovanie a držať pohromade kostru miest, ktoré organizáciu zakladali v roku 2012.

Verím, že sa nám podarí aspoň projekčne pripraviť vybudovanie tretej ferraty. Budem sa zasadzovať o mimoriadne vklady členov OOCR, aby sme navýšili rozpočet a mohli, spolu s Krajskou OCR Žilinského samosprávneho kraja, prezentovať náš región na všetkých významných veľtrhoch cestovného ruchu.

No a samozrejme teším sa na tradičné podujatia, ktoré naša OOCR Turiec-Kremnicko pripravuje, ako sú Martinský bicyklový deň, Hasičské dni v SIMe či Turčianske medobranie a vodoslávu, lebo všetky tieto podujatia už majú svoju nadregionálnu popularitu.

ZDROJ: Turčania.sk

Komentáre