Ako ďalej v cestovnom ruchu v Martine a Turci

Správy z regiónu, Správy zo Žilinského kraja, TOP_1, Všetky správy

V piatok 29. novembra sa v Turčianskej knižnici konala konferencia pod názvom Rozvoj cestovného ruchu v Martine a v Turci,  ktorú zorganizovala Komisia regionálneho rozvoja a CR pri MsZ Martin, v spolupráci s OO CR Turiec. O poslaní a záveroch tohto podujatia sme sa rozprávali s Daliborom Steindlom, podpredsedom spomínanej komisie.

Povedzte nám viac o zámere a cieľoch  konferencie.

Konferencia bola prvá zo série aktivít, ktorých cieľom bude vypracovanie strategického dokumentu  o rozvoji cestovného ruchu v meste Martin a okolí. V prvom rade sme pozvali zástupcov kultúrnych inštitúcií, pretože kultúrny turizmus má v našom meste veľký a dosiaľ nevyužitý potenciál. Pozvali sme i prevádzkovateľov zariadení cestovného ruchu, zástupcov turistických organizácií, poslancov MsZ a členov organizácie CR. Samozrejme, konferencia bola prístupná aj širokej verejnosti.

Ako vznikla táto myšlienka?

Pôvodne sa o cestovnom ruchu malo komplexne rokovať na špecializovanom mestskom zastupiteľstve, ktoré bolo naplánované na letné mesiace. Bohužiaľ sa špecializované zastupiteľstvo nekonalo a tak sme sa rozhodli usporiadať  túto konferenciu. Konferenciu na tému cestovného ruchu som napokon sľúbil už na verejnej debate o zámere výstavby lanovky na Martinské hole. Sľub som splnil a po dohode  v Komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu a po určitej dobe príprav sa nám ho podarilo spolu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu zrealizovať.

Aké boli hlavné témy konferencie ?

Z pohľadu organizácie cestovného ruchu som predstavil činnosť a základné princípy práce oblastnej organizácie. Bol by som rád, keby sa riadnymi, alebo pridruženými členmi stali aj významné kultúrne inštitúcie ako napr. SKD Martin,  SNM Martin, či Turčianska galéria. Tieto inštitúcie sú aktívnymi tvorcami produktov kultúrneho turizmu, a dlhodobo sa ukazuje potreba koordinovať aktivity, ktorých výsledkom by boli atraktívne, viacdenné produkty v oblasti CR. Keďže sa OCR stali oprávnenými žiadateľmi o podporu aj z Fondu umenia, vieme prostriedky v budúcnosti  týmto spôsobom kumulovať. Príklady dobrej praxe v OCR prišiel prezentovať môj kolega z OCR Stredné Slovensko Jirko Pěč. Taktiež predstavil model financovania  OCR Stredné Slovensko za významnej podpory VÚC.

Predniesli sme aj návrh koncepcie rozvoja CR v Martine a Turci. Návrh predstavil jej autor Ján Farský. Vychádza z toho, že úspech spočíva v jedinečnosti ponuky a cieľavedomom, intenzívnom marketingu. Martinu a Turcu v oblasti cestovného ruchu sú veľkou konkurenciou ostatné regióny Žilinského kraja – Liptov, Orava, Kysuce, Žilina a Rajecká dolina.

Cestou, ako v tomto silnom konkurenčnom prostredí vytvoriť z Martina vyhľadávanú turistickú destináciu, je VYTVORIŤ JEDINEČNÚ PONUKU PRODUKTOV CR, so svojou vlastnou značkou a marketingom,  ktorá by lákala domácich aj zahraničných návštevníkov práve svojou jedinečnosťou, turistickými atrakciami a aktivitami špecifickými pre naše mesto a región. Pre Martin navrhuje vytvoriť základný produkt „Martin – mesto zdravia, kultúry a turizmu.“ V návrhu koncepcie sa píše i o tom, že pre celoročný CR v Martine je potrebné okrem už známych turistických cieľov vytipovať, vymyslieť a vytvoriť väčší počet jedinečných a zaujímavých turistických atrakcií, ktoré by prilákali návštevníkov do nášho mesta. No tieto atrakcie by mali obsahovo súvisieť s filozofiou, zámerom a marketingovou stratégiou rozvoja CR v Martine a Turci. Keďže materiál je pomerne rozsiahly, ak budete mať záujem, môžeme ho vo vašom periodiku predstaviť postupne.

Je na mieste verejne poďakovať pánu Farskému, ktorý sa podujal vypracovať  tento návrh koncepcie vo svojom voľnom čase a bez nároku na honorár. Dúfam, že nápady padnú na úrodnú pôdu a budú sa rozvíjať.

V poslednej časti konferencie vystúpil Maroš Mačuha, ktorý je známy svojimi aktivitami v oblasti historického turizmu a aj bylinkárstva, olejkárstva a šafraníctva v Turci. Tu sme sa snažili prezentovať historické klenoty v turčianskych obciach, ktoré sú určite zaujímavé pre vytvorenie atraktívnych produktov cestovného ruchu.

V diskusii zazneli aj pripomienky a nové myšlienky. Požiadal som prítomných, aby tieto návrhy prišli prezentovať na zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Nové myšlienky a pripomienky budeme zbierať v nasledujúcich mesiacoch.

Chcem poďakovať všetkým hosťom, ktorí sa zúčastnili tejto konferencie. Jej priebeh vnímam veľmi pozitívne a verím, že sa nám podarí odštartovať produktívne obdobie spolupráce v Martine a Turci.

Ako podporilo Mesto Martin vašu aktivitu ?

Mali sme niekoľko pracovných stretnutí s pánom primátorom Jánom Dankom, ktorý prijal záštitu nad konferenciou. Som nesmierne rád, že sa spolu s pánom Igorom Husom, primátorom Turčianskych Teplíc a viceprimátorkou Martina pani Tatianou Červeňovou  osobne zúčastnili konferencie.                        Aj z príhovoru pána primátora bolo zrejmé, že rozvoj cestovného ruchu v Martine musí nabrať nový dych. V tomto prisľúbil osobnú angažovanosť a vyčlenenie prostriedkov na aktivity OCR. Je totiž nutné, aby naša organizácia po rokoch existencie nestála len na práci dobrovoľníkov, ale konečne si mohla dovoliť zamestnať aspoň jedného, či dvoch zamestnancov.  Potom by mohla efektívne plniť funkciu koordinátora aktivít a rozvoja cestovného ruchu v Turci.

Aké je teda záverečné posolstvo konferencie a aké budú ďalšie kroky?

Verím, že sme presvedčili zástupcov kultúrnych inštitúcií o nutnosti koordinovať aktivity a dúfam, že sa stanú spolupracovníkmi, alebo členmi OCR.

Návrh koncepcie je otvorený, je to zásobník nápadov, ktoré treba rozvíjať.  Ale na pretavenie návrhu koncepcie do výslednej podoby strategického materiálu, aj so zohľadnením a zapracovaním konštruktívnych pripomienok a návrhov občanov, budú potrebné finančné prostriedky a odborný personál. Keďže naša komisia žiadnymi finančnými prostriedkami na vypracovanie tohto materiálu nedisponuje, požiadame mestské zastupiteľstvo, aby vytvorením strategického dokumentu o rozvoji CR v nasledujúcom období poverilo oddelenie regionálneho rozvoja a CR Mesta Martin. Profesionálni pracovníci môžu, ale nemusia využiť návrh koncepcie pána Farského. Môžu prísť s vlastnými riešeniami, ako intenzívne rozvíjať CR v Martine a okolí. Verím, že podajú profesionálny výkon.

 ZDROJ: Turčania.sk

 

 

Komentáre